[ Index ]

PHP Cross Reference of DokuWiki

title

Body

[close]

/inc/lang/ca-valencia/ -> lang.php (source)

  1 <?php
  2 /**
  3  * valencian language file
  4  *
  5  * @license  GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
  6  * @author Bernat Arlandis i Mañó <berarma@ya.com>
  7  * @author Bernat Arlandis <berarma@llenguaitecnologia.com>
  8  * 
  9  */
 10 $lang['encoding']       = 'utf-8';
 11 $lang['direction']       = 'ltr';
 12 $lang['doublequoteopening']  = '“';
 13 $lang['doublequoteclosing']  = '”';
 14 $lang['singlequoteopening']  = '‘';
 15 $lang['singlequoteclosing']  = '’';
 16 $lang['apostrophe']      = '’';
 17 $lang['btn_edit']       = 'Editar esta pàgina';
 18 $lang['btn_source']      = 'Mostrar font';
 19 $lang['btn_show']       = 'Mostrar pàgina';
 20 $lang['btn_create']      = 'Crear esta pàgina';
 21 $lang['btn_search']      = 'Buscar';
 22 $lang['btn_save']       = 'Guardar';
 23 $lang['btn_preview']      = 'Vista prèvia';
 24 $lang['btn_top']        = 'Tornar dalt';
 25 $lang['btn_newer']       = '<< més recents';
 26 $lang['btn_older']       = 'manco recents >>';
 27 $lang['btn_revs']       = 'Versions antigues';
 28 $lang['btn_recent']      = 'Canvis recents';
 29 $lang['btn_upload']      = 'Pujar';
 30 $lang['btn_cancel']      = 'Cancelar';
 31 $lang['btn_index']       = 'Índex';
 32 $lang['btn_secedit']      = 'Editar';
 33 $lang['btn_login']       = 'Iniciar sessió';
 34 $lang['btn_logout']      = 'Tancar sessió';
 35 $lang['btn_admin']       = 'Administrar';
 36 $lang['btn_update']      = 'Actualisar';
 37 $lang['btn_delete']      = 'Borrar';
 38 $lang['btn_back']       = 'Arrere';
 39 $lang['btn_backlink']     = 'Vínculs remitents';
 40 $lang['btn_subscribe']     = 'Subscriure\'s a la pàgina';
 41 $lang['btn_profile']      = 'Actualitzar perfil';
 42 $lang['btn_reset']       = 'Reiniciar';
 43 $lang['btn_draft']       = 'Editar borrador';
 44 $lang['btn_recover']      = 'Recuperar borrador';
 45 $lang['btn_draftdel']     = 'Borrar borrador';
 46 $lang['btn_revert']      = 'Recuperar';
 47 $lang['btn_register']     = 'Registrar-se';
 48 $lang['loggedinas']      = 'Sessió de:';
 49 $lang['user']         = 'Nom d\'usuari';
 50 $lang['pass']         = 'Contrasenya';
 51 $lang['newpass']        = 'Contrasenya nova';
 52 $lang['oldpass']        = 'Confirmar la contrasenya actual';
 53 $lang['passchk']        = 'una atra volta';
 54 $lang['remember']       = 'Recorda\'m';
 55 $lang['fullname']       = 'Nom complet';
 56 $lang['email']         = 'Correu electrònic';
 57 $lang['profile']        = 'Perfil d\'usuari';
 58 $lang['badlogin']       = 'Disculpe, pero el nom d\'usuari o la contrasenya són incorrectes.';
 59 $lang['minoredit']       = 'Canvis menors';
 60 $lang['draftdate']       = 'Borrador gravat el';
 61 $lang['nosecedit']       = 'La pàgina ha canviat mentres tant, l\'informació de la secció no estava al dia, s\'ha carregat la pàgina sancera.';
 62 $lang['regmissing']      = 'Disculpe, pero deu omplir tots els camps.';
 63 $lang['reguexists']      = 'Disculpe, pero ya existix un usuari en este nom.';
 64 $lang['regsuccess']      = 'S\'ha creat l\'usuari i se li ha enviat la contrasenya per correu electrònic.';
 65 $lang['regsuccess2']      = 'S\'ha creat l\'usuari.';
 66 $lang['regmailfail']      = 'Pareix que ha hagut un error enviant el correu en la contrasenya. ¡Per favor, contacte en l\'administrador!';
 67 $lang['regbadmail']      = 'La direcció de correu no pareix vàlida - contacte en l\'administrador si pensa que és deu a un erro nostre';
 68 $lang['regbadpass']      = 'Les dos contrasenyes que ha donat no són idèntiques, per favor, torne a intentar-ho.';
 69 $lang['regpwmail']       = 'La seua contrasenya de DokuWiki';
 70 $lang['reghere']        = '¿Encara no té un conte? Cree-se\'n un';
 71 $lang['profna']        = 'Este wiki no li permet modificar el perfil';
 72 $lang['profnochange']     = 'Sense canvis, no hi ha res que fer.';
 73 $lang['profnoempty']      = 'No es permet deixar el nom o la direcció de correu buits.';
 74 $lang['profchanged']      = 'Perfil de l\'usuari actualitzat.';
 75 $lang['pwdforget']       = '¿Ha oblidat la contrasenya? Demane\'n una nova';
 76 $lang['resendna']       = 'Este wiki no permet reenviar la contrasenya.';
 77 $lang['resendpwdmissing']   = 'Disculpe, pero deu omplir tots els camps.';
 78 $lang['resendpwdnouser']    = 'Disculpe, pero no trobem ad est usuari en la base de senyes.';
 79 $lang['resendpwdbadauth']   = 'Disculpe, pero este còdic d\'autenticació no es vàlit. Verifique que haja utilisat el víncul de confirmació sancer.';
 80 $lang['resendpwdconfirm']   = 'Li hem enviat un víncul de confirmació al correu.';
 81 $lang['resendpwdsuccess']   = 'Se li ha enviat una nova contrasenya per correu electrònic.';
 82 $lang['license']        = 'Excepte quan s\'indique una atra cosa, el contingut d\'este wiki està llicenciat baix la següent llicència:';
 83 $lang['licenseok']       = 'Nota: a l\'editar esta pàgina accepta llicenciar el seu contingut baix la següent llicència:';
 84 $lang['searchmedia']      = 'Buscar nom d\'archiu:';
 85 $lang['searchmedia_in']    = 'Buscar en %s';
 86 $lang['txt_upload']      = 'Seleccione l\'archiu que vol pujar:';
 87 $lang['txt_filename']     = 'Enviar com (opcional):';
 88 $lang['txt_overwrt']      = 'Sobreescriure archius existents';
 89 $lang['lockedby']       = 'Actualment bloquejat per:';
 90 $lang['lockexpire']      = 'El bloqueig venç a les:';
 91 $lang['js']['willexpire']      = 'El seu bloqueig per a editar esta pàgina vencerà en un minut.\nPer a evitar conflictes utilise el botó de vista prèvia i reiniciarà el contador.';
 92 $lang['js']['notsavedyet']   = 'Els canvis no guardats es perdran.\n¿Segur que vol continuar?';
 93 $lang['rssfailed']       = 'Ha ocorregut un erro al solicitar este canal: ';
 94 $lang['nothingfound']     = 'No s\'ha trobat res.';
 95 $lang['mediaselect']      = 'Arxius de mijos';
 96 $lang['uploadsucc']      = 'Enviament correcte';
 97 $lang['uploadfail']      = 'Enviament fallit. ¿Potser no tinga els permissos necessaris?';
 98 $lang['uploadwrong']      = 'Enviament denegat. ¡Esta extensió d\'archiu està prohibida!';
 99 $lang['uploadexist']      = 'L\'arxiu ya existix. No s\'ha fet res.';
 100 $lang['uploadbadcontent']   = 'El contingut enviat no coincidix en l\'extensió de l\'archiu %s';
 101 $lang['uploadspam']      = 'L\'enviament ha segut bloquejat per la llista anti-spam.';
 102 $lang['uploadxss']       = 'L\'enviament ha segut bloquejat per ser possiblement perillós.';
 103 $lang['uploadsize']      = 'L\'archiu enviat és massa gran. (màx. %s)';
 104 $lang['deletesucc']      = 'S\'ha borrat l\'archiu "%s".';
 105 $lang['deletefail']      = 'No s\'ha pogut borrar "%s" - comprove els permissos.';
 106 $lang['mediainuse']      = 'L\'arxiu "%s" no s\'ha borrat - encara s\'està utilisant.';
 107 $lang['namespaces']      = 'Espais de noms';
 108 $lang['mediafiles']      = 'Archius disponibles en';
 109 $lang['js']['searchmedia']   = 'Buscar archius';
 110 $lang['js']['keepopen']    = 'Mantindre la finestra oberta al seleccionar';
 111 $lang['js']['hidedetails']   = 'Ocultar detalls';
 112 $lang['js']['nosmblinks']   = 'Els vínculs a recursos compartits de Windows només funcionen en Microsoft Internet Explorer. No obstant, es poden copiar i apegar.';
 113 $lang['js']['linkwiz']     = 'Assistent de vínculs';
 114 $lang['js']['linkto']     = 'Vincular a:';
 115 $lang['js']['del_confirm']   = '¿Realment vol borrar el(s) ítem(s) seleccionat(s)?';
 116 $lang['mediausage']      = 'Utilize la següent sintaxis per a referenciar est archiu:';
 117 $lang['mediaview']       = 'Vore l\'archiu original';
 118 $lang['mediaroot']       = 'base';
 119 $lang['mediaupload']      = 'Enviar un arxiu a l\'espai de noms actual. Per a crear sub-espais, afigga\'ls separats per dos punts davant del nom de l\'arxiu que pose en "Enviar com".';
 120 $lang['mediaextchange']    = '¡Extensió de l\'archiu canviada de .%s a .%s!';
 121 $lang['reference']       = 'Referències per a';
 122 $lang['ref_inuse']       = 'No es pot borrar l\'arxiu perque encara s\'utilisa en les següents pàgines:';
 123 $lang['ref_hidden']      = 'Algunes referències estan en pàgines que no té permissos per a vore';
 124 $lang['hits']         = 'Encerts';
 125 $lang['quickhits']       = 'Noms de pàgines coincidents';
 126 $lang['toc']          = 'Taula de continguts';
 127 $lang['current']        = 'Actual';
 128 $lang['yours']         = 'La seua versió';
 129 $lang['diff']         = 'Mostrar diferències en la versió actual';
 130 $lang['diff2']         = 'Mostrar diferències entre versions';
 131 $lang['line']         = 'Llínea';
 132 $lang['breadcrumb']      = 'Traça:';
 133 $lang['youarehere']      = 'Vosté està ací:';
 134 $lang['lastmod']        = 'Última modificació el:';
 135 $lang['by']          = 'per';
 136 $lang['deleted']        = 'borrat';
 137 $lang['created']        = 'creat';
 138 $lang['restored']       = 'restaurada l\'última versió (%s)';
 139 $lang['external_edit']     = 'edició externa';
 140 $lang['summary']        = 'Editar sumari';
 141 $lang['noflash']        = 'Necessita el <a href="http://get.adobe.com/flashplayer">plúgin d\'Adobe Flash</a> per a vore este contingut.';
 142 $lang['download']       = 'Descarregar un tros';
 143 $lang['mail_newpage']     = 'pàgina afegida:';
 144 $lang['mail_changed']     = 'pàgina canviada:';
 145 $lang['mail_new_user']     = 'Usuari nou:';
 146 $lang['mail_upload']      = 'archiu enviat:';
 147 $lang['qb_bold']        = 'Negreta';
 148 $lang['qb_italic']       = 'Itàlica';
 149 $lang['qb_underl']       = 'Subrallat';
 150 $lang['qb_code']        = 'Còdic';
 151 $lang['qb_strike']       = 'Tachat';
 152 $lang['qb_h1']         = 'Titular de nivell 1';
 153 $lang['qb_h2']         = 'Titular de nivell 2';
 154 $lang['qb_h3']         = 'Titular de nivell 3';
 155 $lang['qb_h4']         = 'Titular de nivell 4';
 156 $lang['qb_h5']         = 'Titular de nivell 5';
 157 $lang['qb_h']         = 'Titular';
 158 $lang['qb_hs']         = 'Triar titular';
 159 $lang['qb_hplus']       = 'Titular superior';
 160 $lang['qb_hminus']       = 'Titular inferior';
 161 $lang['qb_hequal']       = 'Titular al mateix nivell';
 162 $lang['qb_link']        = 'Víncul intern';
 163 $lang['qb_extlink']      = 'Víncul extern';
 164 $lang['qb_hr']         = 'Llínea horisontal';
 165 $lang['qb_ol']         = 'Llista numerada';
 166 $lang['qb_ul']         = 'Llista ';
 167 $lang['qb_media']       = 'Afegir imàgens i atres archius';
 168 $lang['qb_sig']        = 'Afegir firma';
 169 $lang['qb_smileys']      = 'Smileys';
 170 $lang['qb_chars']       = 'Caràcters especials';
 171 $lang['upperns']        = 'anar a l\'espai de noms superior';
 172 $lang['metaedit']       = 'Editar meta-senyes';
 173 $lang['metasaveerr']      = 'Error escrivint meta-senyes';
 174 $lang['metasaveok']      = 'Meta-senyes guardades';
 175 $lang['btn_img_backto']    = 'Tornar a %s';
 176 $lang['img_title']       = 'Títol:';
 177 $lang['img_caption']      = 'Subtítol:';
 178 $lang['img_date']       = 'Data:';
 179 $lang['img_fname']       = 'Nom de l\'arxiu:';
 180 $lang['img_fsize']       = 'Tamany:';
 181 $lang['img_artist']      = 'Fotógraf:';
 182 $lang['img_copyr']       = 'Copyright:';
 183 $lang['img_format']      = 'Format:';
 184 $lang['img_camera']      = 'Càmara:';
 185 $lang['img_keywords']     = 'Paraules clau:';
 186 $lang['authtempfail']     = 'L\'autenticació d\'usuaris està desactivada temporalment. Si la situació persistix, per favor, informe a l\'administrador del Wiki.';
 187 $lang['i_chooselang']     = 'Trie l\'idioma';
 188 $lang['i_installer']      = 'Instal·lador de DokuWiki';
 189 $lang['i_wikiname']      = 'Nom del Wiki';
 190 $lang['i_enableacl']      = 'Activar ACL (recomanat)';
 191 $lang['i_superuser']      = 'Super-usuari';
 192 $lang['i_problems']      = 'L\'instalador ha trobat els problemes mostrats més avall. No pot continuar fins que no els arregle.';
 193 $lang['i_modified']      = 'Per raons de seguritat, este procés només funcionarà en una instalació nova i verge de DokuWiki.
 194 Deuria tornar a extraure els archius del paquet que ha descarregat o consultar les
 195 <a href="https://www.dokuwiki.org/install">instruccions d\'instalació de Dokuwiki</a> completes';
 196 $lang['i_funcna']       = 'La funció de PHP <code>%s</code> no està disponible. ¿Pot ser que el seu proveïdor d\'hostage l\'haja desactivada per algun motiu?';
 197 $lang['i_phpver']       = 'La versió de PHP <code>%s</code> és menor que
 198 la <code>%s</code> que es necessita. Necessita actualitzar PHP.';
 199 $lang['i_permfail']      = 'DokuWiki no pot escriure en <code>%s</code>. ¡Necessita arreglar els permissos d\'este directori!';
 200 $lang['i_confexists']     = '<code>%s</code> ya existix';
 201 $lang['i_writeerr']      = 'No es pot crear <code>%s</code>. Haurà de comprovar els permissos del directori/archiu i crear manualment l\'arxiu.';
 202 $lang['i_badhash']       = 'dokuwiki.php substituït o modificat (hash=<code>%s</code>)';
 203 $lang['i_badval']       = '<code>%s</code> - valor illegal o buit';
 204 $lang['i_success']       = 'La configuració ha finalisat correctament. Ya pot borrar l\'arxiu install.php. Passe al
 205 <a href="doku.php?id=wiki:welcome">nou DokuWiki</a>.';
 206 $lang['i_failure']       = 'Han aparegut alguns erros escrivint els archius de configuració. Deurà arreglar-los manualment abans de que
 207 puga utilisar el <a href="doku.php?id=wiki:welcome">nou DokuWiki</a>.';
 208 $lang['i_policy']       = 'Política inicial ACL';
 209 $lang['i_pol0']        = 'Wiki obert (llegir, escriure i enviar tots)';
 210 $lang['i_pol1']        = 'Wiki públic (llegir tots, escriure i enviar només usuaris registrats)';
 211 $lang['i_pol2']        = 'Wiki tancat (llegir, escriure i enviar només usuaris registrats)';
 212 $lang['i_retry']        = 'Reintentar';
 213 $lang['recent_global']     = 'Està veent els canvis dins de l\'espai de noms <b>%s</b>. També pot <a href="%s">vore els canvis recents en el wiki sancer</a>.';
 214 $lang['years']         = 'fa %d anys';
 215 $lang['months']        = 'fa %d mesos';
 216 $lang['weeks']         = 'fa %d semanes';
 217 $lang['days']         = 'fa %d dies';
 218 $lang['hours']         = 'fa %d hores';
 219 $lang['minutes']        = 'fa %d minuts';
 220 $lang['seconds']        = 'fa %d segons';
 221 $lang['email_signature_text'] = 'Este correu ha segut generat per DokuWiki en
 222 @DOKUWIKIURL@';
 223