[ Index ]

PHP Cross Reference of DokuWiki

title

Body

[close]

/inc/lang/hy/ -> lang.php (source)

  1 <?php
  2 
  3 /**
  4  * @license  GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
  5  *
  6  * @author Davit Saroyan <saroyandavid@gmail.com>
  7  */
  8 $lang['encoding']       = 'utf-8';
  9 $lang['direction']       = 'ltr';
 10 $lang['doublequoteopening']  = '«';
 11 $lang['doublequoteclosing']  = '»';
 12 $lang['singlequoteopening']  = '«';
 13 $lang['singlequoteclosing']  = '»';
 14 $lang['apostrophe']      = '’';
 15 $lang['btn_edit']       = 'Խմբագրել էջը';
 16 $lang['btn_source']      = 'Ցուցադրել սկզբնաղբյուրը';
 17 $lang['btn_show']       = 'Ցուցադրել էջը';
 18 $lang['btn_create']      = 'Ստեղծել էջը';
 19 $lang['btn_search']      = 'Որոնել';
 20 $lang['btn_save']       = 'Պահել';
 21 $lang['btn_preview']      = 'Նախադիտել';
 22 $lang['btn_top']        = 'Վերադառնալ վեր';
 23 $lang['btn_newer']       = '<< ավել վաղ';
 24 $lang['btn_older']       = 'ավելի ուշ >>';
 25 $lang['btn_revs']       = 'Հին տարբերակներ';
 26 $lang['btn_recent']      = 'Վերջին փոփոխություններ';
 27 $lang['btn_upload']      = 'Վերբեռնել';
 28 $lang['btn_cancel']      = 'Չեղարկել';
 29 $lang['btn_index']       = 'Կայքի քարտեզ';
 30 $lang['btn_secedit']      = 'Խմբագրել';
 31 $lang['btn_login']       = 'Մուտք գործել';
 32 $lang['btn_logout']      = 'Դուրս գալ';
 33 $lang['btn_admin']       = 'Ադմին';
 34 $lang['btn_update']      = 'Թարմացնել';
 35 $lang['btn_delete']      = 'Ջնջել';
 36 $lang['btn_back']       = 'Հետ';
 37 $lang['btn_backlink']     = 'Հղվող էջեր';
 38 $lang['btn_subscribe']     = 'Կառավարել բաժանորդագրությունները';
 39 $lang['btn_profile']      = 'Թարմացնել հաշիվը';
 40 $lang['btn_reset']       = 'Վերագործարկել';
 41 $lang['btn_resendpwd']     = 'Սահմանել նոր գաղտնաբառ';
 42 $lang['btn_draft']       = 'Խմբագրել սևագիրը';
 43 $lang['btn_recover']      = 'Վերականգնել սևագիրը';
 44 $lang['btn_draftdel']     = 'Ջնջել սևագիրը';
 45 $lang['btn_revert']      = 'Վերականգնել';
 46 $lang['btn_register']     = 'Գրանցվել';
 47 $lang['btn_apply']       = 'Կիրառել';
 48 $lang['btn_media']       = 'Մեդիայի կառավարիչ';
 49 $lang['btn_deleteuser']    = 'Ջնջել իմ հաշիվը';
 50 $lang['btn_img_backto']    = 'Վերդառանալ %s';
 51 $lang['btn_mediaManager']   = 'Դիտել մեդիայի կառավարչում';
 52 $lang['loggedinas']      = 'Մուտք գործած որպես՝';
 53 $lang['user']         = 'Մասնակցային անուն';
 54 $lang['pass']         = 'Գաղտնաբառ';
 55 $lang['newpass']        = 'Նոր գաղտնաբառ';
 56 $lang['oldpass']        = 'Հաստատել ներկա գաղտնաբառը';
 57 $lang['passchk']        = 'կրկին';
 58 $lang['remember']       = 'Հիշել ինձ';
 59 $lang['fullname']       = 'Իրական անուն';
 60 $lang['email']         = 'Էլեկտրոնային հասցե';
 61 $lang['profile']        = 'Մասնակցային հաշիվ';
 62 $lang['badlogin']       = 'Մասնակցային անունն ու գաղտնաբառը ցավոք սխալ են';
 63 $lang['badpassconfirm']    = 'Գաղտնաբառը ցավոք սխալ է';
 64 $lang['minoredit']       = 'Աննշան փոփոխություններ';
 65 $lang['draftdate']       = 'Սևագրի ավտոմատ պահպանումը միացված է';
 66 $lang['searchcreatepage']   = 'Եթե չգտար ինչ փնտրում էին, կարող ես ստեղծել կամ խմբագրել %s էջը, որը համապատասխանում է հարցմանը։';
 67 $lang['search_fullresults']  = 'Ամբողջական տեքստի արդյունքներ';
 68 $lang['js']['search_toggle_tools'] = 'Ցուցադրել որոնման գործիքները';
 69 $lang['js']['notsavedyet']   = 'Չպահպանված փոփոխությունները կկորչեն';
 70 $lang['js']['searchmedia']   = 'Որոնել նիշքեր';
 71 $lang['js']['hidedetails']   = 'Թաքցնել տվյալները';
 72 $lang['js']['mediatitle']   = 'Հղման ընտրանքներ';
 73 $lang['js']['mediadisplay']  = 'Հղման տեսակ';
 74 $lang['js']['mediaalign']   = 'Դասավորություն';
 75 $lang['js']['mediasize']    = 'Պատկերի չափս';
 76 $lang['js']['mediatarget']   = 'Հղման թիրախ';
 77 $lang['js']['mediaclose']   = 'Փակել';
 78 $lang['js']['mediainsert']   = 'Ներդնել';
 79 $lang['js']['mediadisplayimg'] = 'Ցուցադրել պատկերը։';
 80 $lang['js']['mediadisplaylnk'] = 'Ցուցադրել միայն հղումը։';
 81 $lang['js']['mediasmall']   = 'Փոքր տարբերակ';
 82 $lang['js']['mediamedium']   = 'Միջին տարբերակ';
 83 $lang['js']['medialarge']   = 'Մեծ տարբերակ';
 84 $lang['js']['mediaoriginal']  = 'Բնօրինակ տարբերակ';
 85 $lang['js']['medialnk']    = 'Հղում դեպի մանրամասների էջ';
 86 $lang['js']['mediadirect']   = 'Ուղիղ հղում դեպի բնօրինակ';
 87 $lang['js']['medianolnk']   = 'Առանց հղում';
 88 $lang['js']['medianolink']   = 'Չհղել պատկերը';
 89 $lang['js']['medialeft']    = 'Պատկերը դասավորել ձախում';
 90 $lang['js']['mediaright']   = 'Պատկերը դասավորել աջում';
 91 $lang['js']['mediacenter']   = 'Պատկերը դասավորել մեջտեղում';
 92 $lang['js']['medianoalign']  = 'Առանց դասավորության';
 93 $lang['js']['linkwiz']     = 'Հղումների օգնական';
 94 $lang['js']['linkto']     = 'Հղում դեպի՝';
 95 $lang['js']['del_confirm']   = 'Ջնջե՞լ ընտրվածը։';
 96 $lang['js']['restore_confirm'] = 'Վերականգնե՞լ այս տրաբերակը։';
 97 $lang['js']['media_diff']   = 'Դիտել տարբերությունը՝ ';
 98 $lang['js']['media_diff_both'] = 'Կողք կողքի';
 99 $lang['js']['media_diff_portions'] = 'Սահեցնել';
 100 $lang['js']['media_select']  = 'Ընտրել նիշքեր…';
 101 $lang['js']['media_upload_btn'] = 'Վերբեռնել';
 102 $lang['js']['media_done_btn'] = 'Արված է';
 103 $lang['js']['media_drop']   = 'Վերբեռնելու համար նիշքերը գցել այստեղ';
 104 $lang['js']['media_cancel']  = 'ջնջել';
 105 $lang['js']['media_overwrt']  = 'Փոխարինել գոյություն ունեցող նիշքերը';
 106 $lang['search_exact_match']  = 'Նույնական';
 107 $lang['search_starts_with']  = 'Սկսում է';
 108 $lang['search_ends_with']   = 'Ավարտվում է';
 109 $lang['search_contains']    = 'Պարունակում է';
 110 $lang['search_custom_match']  = 'Ընտրովի';
 111 $lang['search_any_ns']     = 'Ցանկացած անվանատարածք';
 112 $lang['search_any_time']    = 'Ցանկացած ժամանակ';
 113 $lang['search_past_7_days']  = 'Անցյալ շաբաթ';
 114 $lang['search_past_month']   = 'Անցյալ ամիս';
 115 $lang['search_past_year']   = 'Անցյալ տարի';
 116 $lang['search_sort_by_hits']  = 'Դասավորել ըստ այցելումների';
 117 $lang['search_sort_by_mtime'] = 'Դասավորել ըստ վերջին փոփոխման';
 118 $lang['regmissing']      = 'Պետք է լրացնել բոլոր դաշտերը։';
 119 $lang['reguexists']      = 'Այս մասնակցային անունով օգտատեր արդեն գոյություն ունի։';
 120 $lang['regsuccess']      = 'Մասնակցային հաշիվը ստեղծվեց, գաղտնաբառը ուղարկվել է էլեկտրոնային հասցեին։';
 121 $lang['regsuccess2']      = 'Մասնակցային հաշիվը ստեղծվեց։';
 122 $lang['regfail']        = 'Մասնակցային հաշիվը հրանավոր չէ ստեղծել։';
 123 $lang['regbadpass']      = 'Առաջարկված երկու գաղտնաբառերը միմյանց չեն համապատասխանում, խնդրում ենք, նորից փորձել։';
 124 $lang['regpwmail']       = 'ԴոկուՎիքիի քո գաղտնաբառը';
 125 $lang['reghere']        = 'Դեռ հաշիվ չունե՞ս։ Գրանցվի՛ր։';
 126 $lang['profna']        = 'Այս վիքին չի աջակցում մասնակցային հաշվի փոփոխությունները';
 127 $lang['profnoempty']      = 'Դատարկ անունը կամ էլեկտրոնային հասցեն չի թույլատրվում։';
 128 $lang['profchanged']      = 'Մասնակցային հաշիվը հաջողությամբ թարմացվեց';
 129 $lang['profnodelete']     = 'Այս վիքիում հնարավոր չէ ջնջել օգտատերերին';
 130 $lang['profdeleteuser']    = 'Ջնջել հաշիվը';
 131 $lang['profdeleted']      = 'Քո մասնակցային հաշիվը ջնջվեց այս վիքիից';
 132 $lang['profconfdelete']    = 'Ցանկացնում եմ ջնջել իմ հաշիվը այս վիքիից։ <br/> Այս գործողությունը հնարավոր չէ չեղարկել։';
 133 $lang['profconfdeletemissing'] = 'Հաստատման վանդակը ընտրված չէ';