[ Index ]

PHP Cross Reference of DokuWiki

title

Body

[close]

/inc/lang/mr/ -> lang.php (source)

  1 <?php
  2 /**
  3  * mr language file
  4  *
  5  * This file was initially built by fetching translations from other
  6  * Wiki projects. See the @url lines below. Additional translations
  7  * and fixes where done for DokuWiki by the people mentioned in the
  8  * lines starting with @author
  9  *
 10  * @url http://svn.wikimedia.org/viewvc/mediawiki/trunk/phase3/languages/messages/MessagesMr.php?view=co
 11  * @author ghatothkach@hotmail.com
 12  * @author Padmanabh Kulkarni <kulkarnipadmanabh@gmail.com>
 13  * @author shantanoo@gmail.com
 14  */
 15 $lang['encoding']       = 'utf-8';
 16 $lang['direction']       = 'ltr';
 17 $lang['doublequoteopening']  = '“';
 18 $lang['doublequoteclosing']  = '”';
 19 $lang['singlequoteopening']  = '`';
 20 $lang['singlequoteclosing']  = '\'';
 21 $lang['apostrophe']      = '\'';
 22 $lang['btn_edit']       = 'हे पृष्ठ संपादित करा';
 23 $lang['btn_source']      = 'पानाचा स्त्रोत दाखवा ';
 24 $lang['btn_show']       = 'पान दाखवा';
 25 $lang['btn_create']      = 'हे पृष्ठ लीहा';
 26 $lang['btn_search']      = 'शोधा';
 27 $lang['btn_save']       = 'सुरक्षित';
 28 $lang['btn_preview']      = 'झलक';
 29 $lang['btn_top']        = 'परत वर';
 30 $lang['btn_newer']       = 'जास्त अलीकडचे';
 31 $lang['btn_older']       = 'कमी अलीकडचे';
 32 $lang['btn_revs']       = 'जून्या आव्रुत्ती';
 33 $lang['btn_recent']      = 'अलीकडील बदल';
 34 $lang['btn_upload']      = 'अपलोड';
 35 $lang['btn_cancel']      = 'रद्द करा';
 36 $lang['btn_index']       = 'सूचि';
 37 $lang['btn_secedit']      = 'संपादन';
 38 $lang['btn_login']       = 'प्रवेश करा';
 39 $lang['btn_logout']      = 'बाहेर पडा';
 40 $lang['btn_admin']       = 'अधिकारी';
 41 $lang['btn_update']      = 'अद्ययावत';
 42 $lang['btn_delete']      = 'नष्ट';
 43 $lang['btn_back']       = 'मागॆ';
 44 $lang['btn_backlink']     = 'येथे काय जोडले आहे';
 45 $lang['btn_subscribe']     = 'पृष्ठाच्या बदलांची पुरवणी (फीड) लावा ';
 46 $lang['btn_profile']      = 'प्रोफाइल अद्ययावत करा';
 47 $lang['btn_reset']       = 'रिसेट';
 48 $lang['btn_resendpwd']     = 'नवीन पासवर्ड';
 49 $lang['btn_draft']       = 'प्रत संपादन';
 50 $lang['btn_recover']      = 'प्रत परत मिळवा';
 51 $lang['btn_draftdel']     = 'प्रत रद्द';
 52 $lang['btn_revert']      = 'पुनर्स्थापन';
 53 $lang['btn_register']     = 'नोंदणी';
 54 $lang['btn_apply']       = 'लागू';
 55 $lang['btn_media']       = 'मिडिया व्यवस्थापक';
 56 $lang['loggedinas']      = 'लॉगिन नाव:';
 57 $lang['user']         = 'वापरकर्ता';
 58 $lang['pass']         = 'परवलीचा शब्द';
 59 $lang['newpass']        = 'नवीन परवलीचा शब्द';
 60 $lang['oldpass']        = 'सध्याचा परवलीचा शब्द नक्की करा';
 61 $lang['passchk']        = 'परत एकदा';
 62 $lang['remember']       = 'लक्षात ठेवा';
 63 $lang['fullname']       = 'पूर्ण नावं';
 64 $lang['email']         = 'इमेल';
 65 $lang['profile']        = 'वापरकर्त्याची माहिती';
 66 $lang['badlogin']       = 'माफ़ करा, वापरकर्ता नावात किंवा परवलीच्या शब्दात चूक झाली आहे.';
 67 $lang['minoredit']       = 'छोटे बदल';
 68 $lang['draftdate']       = 'प्रत आपोआप सुरक्षित केल्याची तारीख';
 69 $lang['nosecedit']       = 'मध्यंतरीच्या काळात हे पृष्ठ बदलले आहे.विभागाची माहिती जुनी झाली होती. त्याऐवजी सबंध पृष्ठ परत लोड केले आहे.';
 70 $lang['regmissing']      = 'कृपया सर्व रकाने भरा.';
 71 $lang['reguexists']      = 'या नावाने सदस्याची नोंदणी झालेली आहे, कृपया दुसरे सदस्य नाव निवडा.';
 72 $lang['regsuccess']      = 'सदस्याची नोंदणी झाली आहे आणि परवलीचा शब्द इमेल केला आहे.';
 73 $lang['regsuccess2']      = 'सदस्याची नोंदणी झाली.';
 74 $lang['regmailfail']      = 'परवलीचा शब्दाची इमेल पाठवण्यात चूक झाली आहे, क्रुपया संचालकांशी संपर्क साधा.';
 75 $lang['regbadmail']      = 'तुम्ही दिलेला ईमेल बरोबर नाही असे दिसते - तुमच्या मते ही चूक असल्यास साईटच्या व्यवस्थापकाशी संपर्क साधा.';
 76 $lang['regbadpass']      = 'आपला परवलीचा शब्द चुकीचा आहे.';
 77 $lang['regpwmail']       = 'तुमचा डोक्युविकि परवली.';
 78 $lang['reghere']        = 'अजुन तुमचे खाते नाही ? एक उघडून टाका.';
 79 $lang['profna']        = 'ह्या विकी मधे प्रोफाइल बदलण्याची सुविधा नाही.';
 80 $lang['profnochange']     = 'काही बदल नाहित. करण्यासारखे काही नाही.';
 81 $lang['profnoempty']      = 'रिकामे नाव किंवा ईमेल चालत नाही.';
 82 $lang['profchanged']      = 'सदस्याची प्रोफाइल अद्ययावत झाली आहे.';
 83 $lang['pwdforget']       = 'परवलीचा शब्द विसरला आहे का? नविन मागवा.';
 84 $lang['resendna']       = 'ह्या विकी मधे परवलीचा शब्द परत पाथाव्न्याची सुविधा नाही.';
 85 $lang['resendpwd']       = 'नविन परवली इच्छुक';
 86 $lang['resendpwdmissing']   = 'माफ करा, पण सर्व जागा भरल्या पाहिजेत.';
 87 $lang['resendpwdnouser']    = 'माफ़ करा, हा सदस्य आमच्या माहितिसंग्रहात सापडला नाही.';
 88 $lang['resendpwdbadauth']   = 'माफ़ करा, हा अधिकार कोड बरोबर नाही. कृपया आपण पूर्ण शिकामोर्तबाची लिंक वापरल्याची खात्री करा.';
 89 $lang['resendpwdconfirm']   = 'शिक्कामोर्तबाची लिंक ईमेल द्वारा पाठवली आहे.';
 90 $lang['resendpwdsuccess']   = 'शिक्कामोर्तबाची लिंक ईमेल द्वारा पाठवली आहे.';
 91 $lang['license']        = 'विशिष्ठ नोंद केलि नसल्यास ह्या विकी वरील सर्व मजकूर खालील लायसन्स मधे मोडतो : ';
 92 $lang['licenseok']       = 'नोंद : हे पृष्ठ संपादित केल्यास तुम्ही तुमचे योगदान खालील लायसन्स अंतर्गत येइल : ';
 93 $lang['searchmedia']      = 'फाईल शोधा:';
 94 $lang['searchmedia_in']    = '%s मधे शोधा';
 95 $lang['txt_upload']      = 'अपलोड करण्याची फाइल निवडा:';
 96 $lang['txt_filename']     = 'अपलोड उर्फ़ ( वैकल्पिक ):';
 97 $lang['txt_overwrt']      = 'अस्तित्वात असलेल्या फाइलवरच सुरक्षित करा.';
 98 $lang['lockedby']       = 'सध्या लॉक करणारा :';
 99 $lang['lockexpire']      = 'सध्या लॉक करणारा :';
 100 $lang['js']['willexpire']   = 'हे पृष्ठ संपादित करण्यासाठी मिळालेले लॉक एखाद्या मिनिटात संपणार आहे.\n चुका होऊ नयेत म्हणुन कृपया प्रीव्यू बटन दाबुन लॉक ची वेळ पुन्हा चालू करा.';
 101 $lang['js']['notsavedyet']   = 'सुरक्षित न केलेले बदल नष्ट होतील. नक्की करू का ?';
 102 $lang['js']['searchmedia']   = 'फाईल्ससाठी शोधा';
 103 $lang['js']['keepopen']    = 'निवड केल्यावर विण्डो उघडी ठेवा';
 104 $lang['js']['hidedetails']   = 'सविस्तर मजकूर लपवा';
 105 $lang['js']['mediatitle']   = 'लिंक सेटिंग';
 106 $lang['js']['mediadisplay']  = 'लिंकचा प्रकार';
 107 $lang['js']['mediaalign']   = 'जुळवणी';
 108 $lang['js']['mediasize']    = 'प्रतिमेचा आकार';
 109 $lang['js']['mediatarget']   = 'लिंकचे लक्ष्य';
 110 $lang['js']['mediaclose']   = 'बंद';
 111 $lang['js']['mediadisplayimg'] = 'प्रतिमा दाखवा.';
 112 $lang['js']['mediadisplaylnk'] = 'फक्त लिंक दाखवा.';
 113 $lang['js']['mediasmall']   = 'लहान आवृत्ती';
 114 $lang['js']['mediamedium']   = 'माध्यम आवृत्ती';
 115 $lang['js']['medialarge']   = 'मोठी आवृत्ती';
 116 $lang['js']['mediaoriginal']  = 'मूळ आवृत्ती';
 117 $lang['js']['medialnk']    = 'सविस्तर माहितीकडेची लिंक';
 118 $lang['js']['mediadirect']   = 'मूळ मजकुराकडे थेट लिंक';
 119 $lang['js']['medianolnk']   = 'लिंक नको';
 120 $lang['js']['medianolink']   = 'प्रतिमा लिंक करू नका';
 121 $lang['js']['medialeft']    = 'प्रतिमा डाव्या बाजूला जुळवून घ्या.';
 122 $lang['js']['mediaright']   = 'प्रतिमा उजव्या बाजूला जुळवून घ्या.';
 123 $lang['js']['mediacenter']   = 'प्रतिमा मध्यभागी जुळवून घ्या.';
 124 $lang['js']['medianoalign']  = 'जुळवाजुळव वापरू नका.';
 125 $lang['js']['nosmblinks']   = 'विन्डोज़ शेअर ला लिंक केल्यास ते फक्त मायक्रोसॉफ़्ट इन्टरनेट एक्स्प्लोरर वरच चालते. तरी तुम्ही लिंक कॉपी करू शकता.';
 126 $lang['js']['linkwiz']     = 'लिंक जादूगार';
 127 $lang['js']['linkto']     = 'याला लिंक करा:';
 128 $lang['js']['del_confirm']   = 'निवडलेल्या गोष्टी नक्की नष्ट करू का ?';
 129 $lang['js']['restore_confirm'] = 'हि आवृत्ती खरोखर पुनर्स्थापित करू का?';
 130 $lang['js']['media_diff']   = 'फरक बघू:';
 131 $lang['js']['media_diff_both'] = 'बाजूबाजूला';
 132 $lang['js']['media_diff_portions'] = 'स्वाईप';
 133 $lang['js']['media_select']  = 'फाईल निवड...';
 134 $lang['js']['media_upload_btn'] = 'अपलोड';
 135 $lang['js']['media_done_btn'] = 'झालं';
 136 $lang['js']['media_drop']   = 'अपलोड करण्यासाठी इथे फाईल टाका';
 137 $lang['js']['media_cancel']  = 'काढा';
 138 $lang['rssfailed']       = 'ही पुरवणी आणण्यात काही चूक झाली:';
 139 $lang['nothingfound']     = 'काही सापडला नाही.';
 140 $lang['mediaselect']      = 'दृकश्राव्य फाइल';
 141 $lang['uploadsucc']      = 'अपलोड यशस्वी';
 142 $lang['uploadfail']      = 'अपलोड अयशस्वी.कदाचित चुकीच्या परवानग्या असतील ?';
 143 $lang['uploadwrong']      = 'अपलोड नाकारण्यात आला. हे फाइल एक्सटेंशन अवैध आहे!';
 144 $lang['uploadexist']      = 'फाइल आधीच अस्तित्वात आहे. काही केले नाही.';
 145 $lang['uploadbadcontent']   = 'अपलोड केलेली माहिती %s फाइल एक्सटेंशनशी मिळतिजुळति नाही.';
 146 $lang['uploadspam']      = 'अपलोड स्पॅम ब्लॅकलिस्टमुळे थोपवला आहे.';
 147 $lang['uploadxss']       = 'अपलोड संशयित हानिकारक मजकूर असल्याने थोपवला आहे.';
 148 $lang['uploadsize']      = 'अपलोड केलेली फाइल जास्तीच मोठी होती. (जास्तीत जास्त %s)';
 149 $lang['deletesucc']      = '%s ही फाइल नष्ट करण्यात आलेली आहे.';
 150 $lang['deletefail']      = '%s ही फाइल नष्ट करू शकलो नाही - कृपया परवानग्या तपासा.';
 151 $lang['mediainuse']      = '%s ही फाइल नष्ट केली नाही - ती अजुन वापरात आहे.';
 152 $lang['namespaces']      = 'नेमस्पेस';
 153 $lang['mediafiles']      = 'मध्ये उपलब्ध असलेल्या फाइल';
 154 $lang['accessdenied']     = 'तुम्हाला हे पान बघायची परवानगी नाही.';
 155 $lang['mediausage']      = 'ह्या फाइलचा संदर्भ देण्यासाठी खालील सिन्टॅक्स वापरा :';
 156 $lang['mediaview']       = 'मूळ फाइल बघू ';
 157 $lang['mediaroot']       = 'रूट';
 158 $lang['mediaupload']      = 'सध्याच्या नेमस्पेसमधे इथेच फाइल अपलोड करा. उप-नेमस्पेस बनवण्यासाठि त्याचे नाव तुमच्या "अपलोड उर्फ़" मधे दिलेल्या फाइल नावाच्या आधी विसर्गचिन्हाने वेगळे करून ते वापरा.';
 159 $lang['mediaextchange']    = 'फाइलचे एक्सटेंशन .%s चे बदलून .%s केले आहे.';
 160 $lang['reference']       = 'च्या साठी संदर्भ';
 161 $lang['ref_inuse']       = 'फाइल नष्ट केली जाऊ शकत नाही. ती अजुन खालील पृष्ठे वापरत आहेत :';
 162 $lang['ref_hidden']      = 'काही संदर्भ तुम्हाला वाचण्याची परवानगी नसलेल्या पृष्ठावर आहेत';
 163 $lang['hits']         = 'हिट्स';
 164 $lang['quickhits']       = 'जुळणारि पाने';
 165 $lang['toc']          = 'अनुक्रमणिका';
 166 $lang['current']        = 'चालू';
 167 $lang['yours']         = 'तुमची आवृत्ति';
 168 $lang['diff']         = 'सध्याच्या आवृत्तिंशी फरक दाखवा';
 169 $lang['diff2']         = 'निवडलेल्या आवृत्तिंमधील फरक दाखवा';
 170 $lang['difflink']       = 'ह्या तुलना दृष्टीकोनाला लिंक करा';
 171 $lang['diff_type']       = 'फरक बघू:';
 172 $lang['diff_inline']      = 'एका ओळीत';
 173 $lang['diff_side']       = 'बाजूबाजूला';
 174 $lang['line']         = 'ओळ';
 175 $lang['breadcrumb']      = 'मागमूस:';
 176 $lang['youarehere']      = 'तुम्ही इथे आहात:';
 177 $lang['lastmod']        = 'सर्वात शेवटचा बदल:';
 178 $lang['by']          = 'द्वारा';
 179 $lang['deleted']        = 'काढून टाकले';
 180 $lang['created']        = 'निर्माण केले';
 181 $lang['external_edit']     = 'बाहेरून संपादित';
 182 $lang['summary']        = 'सारांश बदला';
 183 $lang['noflash']        = 'ही माहिती दाखवण्यासाठी <a href="http://get.adobe.com/flashplayer">अडोब फ्लॅश प्लेअर</a> ची गरज आहे.';
 184 $lang['download']       = 'तुकडा डाउनलोड करा';
 185 $lang['tools']         = 'साधने';
 186 $lang['user_tools']      = 'युजरची साधने';
 187 $lang['site_tools']      = 'साईटची साधने';
 188 $lang['page_tools']      = 'पानाची साधने';
 189 $lang['skip_to_content']    = 'सरळ मजकुराकडे ';
 190 $lang['mail_newpage']     = 'पृष्ठ जोडले : ';
 191 $lang['mail_changed']     = 'पृष्ठ बदलले : ';
 192 $lang['mail_subscribe_list']  = 'ह्या नेमस्पेस नाढे बदललेली पाने:';
 193 $lang['mail_new_user']     = 'नवीन सदस्य : ';
 194 $lang['mail_upload']      = 'फाइल अपलोड केली : ';
 195 $lang['changes_type']     = 'ह्याचे बदल बघू';
 196 $lang['pages_changes']     = 'पाने';
 197 $lang['media_changes']     = 'मिडिया फाईल';
 198 $lang['both_changes']     = 'पाने आणि मिडिया फाईल दोन्ही';
 199 $lang['qb_bold']        = 'ठळक मजकूर';
 200 $lang['qb_italic']       = 'तिरका मजकूर';
 201 $lang['qb_underl']       = 'अधोरेखित मजकूर';
 202 $lang['qb_code']        = 'कोड मजकूर';
 203 $lang['qb_strike']       = 'रद्द मजकूर';
 204 $lang['qb_h1']         = 'पहिल्या पातळीचे शीर्षक';
 205 $lang['qb_h2']         = 'दुसर्या पातळीचे शीर्षक';
 206 $lang['qb_h3']         = 'तिसर्या पातळीचे शीर्षक';
 207 $lang['qb_h4']         = 'चवथ्या पातळीचे शीर्षक';
 208 $lang['qb_h5']         = 'पाचव्या पातळीचे शीर्षक';
 209 $lang['qb_h']         = 'शीर्षक';
 210 $lang['qb_hs']         = 'शीर्षक निवड';
 211 $lang['qb_hplus']       = 'उंच शीर्षक';
 212 $lang['qb_hminus']       = 'खालचं शीर्षक';
 213 $lang['qb_hequal']       = 'समान लेवलचे शीर्षक';
 214 $lang['qb_link']        = 'अंतर्गत लिंक';
 215 $lang['qb_extlink']      = 'बाह्य लिंक';
 216 $lang['qb_hr']         = 'आडवी पट्टी';
 217 $lang['qb_ol']         = 'अनुक्रमित यादीतील वस्तु';
 218 $lang['qb_ul']         = 'साध्या यादीतील वस्तु';
 219 $lang['qb_media']       = 'प्रतिमा आणि इतर फाइल टाका';
 220 $lang['qb_sig']        = 'स्वाक्षरी टाका';
 221 $lang['qb_smileys']      = 'स्माइली';
 222 $lang['qb_chars']       = 'ख़ास चिन्ह';
 223 $lang['upperns']        = 'ह्यावरच्या नेमस्पेसकडे उडी मारा';
 224 $lang['metaedit']       = 'मेटाडेटा बदला';
 225 $lang['metasaveerr']      = 'मेटाडेटा सुरक्षित झाला नाही';
 226 $lang['metasaveok']      = 'मेटाडेटा सुरक्षित झाला';
 227 $lang['btn_img_backto']      = 'परत जा %s';
 228 $lang['img_title']       = 'नाव:';
 229 $lang['img_caption']      = 'टीप:';
 230 $lang['img_date']       = 'तारीख:';
 231 $lang['img_fname']       = 'फाइल नाव:';
 232 $lang['img_fsize']       = 'साइझ:';
 233 $lang['img_artist']      = 'फोटोग्राफर:';
 234 $lang['img_copyr']       = 'कॉपीराइट:';
 235 $lang['img_format']      = 'प्रकार:';
 236 $lang['img_camera']      = 'कॅमेरा:';
 237 $lang['img_keywords']     = 'मुख्य शब्द:';
 238 $lang['img_width']       = 'रुंदी:';
 239 $lang['img_height']      = 'उंची:';
 240 $lang['btn_mediaManager']      = 'मिडिया व्यवस्थापकात बघू';
 241 $lang['authtempfail']     = 'सदस्य अधिकृत करण्याची सुविधा सध्या चालू नाही. सतत हा मजकूर दिसल्यास कृपया तुमच्या विकीच्या व्यवस्थापकाशी सम्पर्क साधा.';
 242 $lang['i_chooselang']     = 'तुमची भाषा निवडा';
 243 $lang['i_installer']      = 'डॉक्युविकि इनस्टॉलर';
 244 $lang['i_wikiname']      = 'विकी नाम';
 245 $lang['i_enableacl']      = 'ACL चालू करा ( अधिक चांगले )';
 246 $lang['i_superuser']      = 'सुपर-सदस्य';
 247 $lang['i_problems']      = 'इनस्टॉलरला काही अडचणि आल्या आहेत. त्या ठीक केल्याशिवाय तुम्ही पुढे जाऊ शकत नाही.';
 248 $lang['i_modified']      = 'सुरक्षिततेच्या कारणासठि ही स्क्रिप्ट फ़क्त नवीन आणि बदललेल्या डॉक्युविकि इन्स्टॉलेशन मधेच चालेल. तुम्ही एकतर डाउनलोड केलेले पॅकेज मधील फाइल परत प्रसारित करा किंवा <a href="https://www.dokuwiki.org/install">डॉक्युविकि इन्स्टॉलेशन विषयी सूचना</a> वाचा.';
 249 $lang['i_funcna']       = 'PHP मधलं <code>%s</code> हे फंक्शन उपलब्ध नाही. बहुधा तुमच्या होस्टिंग पुरवणाराने ते काही कारणाने अनुपलब्ध केलं असावं.';
 250 $lang['i_phpver']       = 'तुमची PHP आवृत्ति <code>%s</code> ही आवश्यक असलेल्या <code>%s</code> ह्या आवृत्तिपेक्षा कमी आहे. कृपया तुमचे PHP इन्स्टॉलेशन अद्ययावत करा.';
 251 $lang['i_permfail']      = '<code>%s</code> या डिरेक्टरी मध्ये डॉक्युविकि बदल करू शकत नाही. कृपया या डिरेक्टरीच्या परवानग्या ठीक करा.';
 252 $lang['i_confexists']     = '<code>%s</code> आधीच अस्तित्वात आहे.';
 253 $lang['i_writeerr']      = '<code>%s</code> निर्माण करू शकलो नाही. तुम्हाला डिरेक्टरी / फाइल च्या परवानग्या तपासून स्वतःच ही फाइल बनवावी लागेल.';
 254 $lang['i_badhash']       = 'अनाकलनीय किंवा बदललेले dokuwiki.php (hash=<code>%s</code>)';
 255 $lang['i_badval']       = 'code>%s</code> - अवैध किंवा रिकामा मजकूर.';
 256 $lang['i_success']       = 'व्यवस्था लावण्याचे काम यशस्वीरीत्या पार पडले. आता तुम्ही install.php डिलीट करू शकता. <a href="doku.php?id=wiki:welcome">तुमच्या नविन डॉक्युविकि </a> वर जा.';
 257 $lang['i_failure']       = 'कॉन्फिगुरेशनच्या फाइल सुरक्षित करताना काही अडचणी आल्या आहेत. <a href="doku.php?id=wiki:welcome">तुमची नवीन डॉक्युविकि </a> वापरण्याआधी तुम्हाला ह्या फाइल स्वतः ठीक कराव्या लागतील.';
 258 $lang['i_policy']       = 'आरंभीची ACL पॉलिसी';
 259 $lang['i_pol0']        = 'मुक्त विकी ( सर्वांना वाचन, लेखन व अपलोड करण्याची परवानगी )';
 260 $lang['i_pol1']        = 'सार्वजनिक विकी ( सर्वांना वाचण्याची मुभा , लेखन व अपलोडची परवानगी फक्त नोंदणीकृत सदस्यांना )';
 261 $lang['i_pol2']        = 'बंदिस्त विकी ( वाचन , लेखन व अपलोडची परवानगी फक्त नोंदणीकृत सदस्यांना ) ';
 262 $lang['i_retry']        = 'पुन्हा प्रयत्न';
 263 $lang['recent_global']     = 'तुम्ही सध्या <b>%s</b> या नेमस्पेस मधील बदल पाहात आहात.तुम्ही <a href="%s">पूर्ण विकी मधले बदल </a> सुद्धा पाहू शकता.';
 264 $lang['email_signature_text'] = 'हा ईमेल, येथील डॉक्युविकिद्वारा आपोआप तयार केला गेला आहे
 265 @DOKUWIKIURL@';