[ Index ]

PHP Cross Reference of DokuWiki

title

Body

[close]

/inc/lang/ne/ -> lang.php (source)

  1 <?php
  2 
  3 /**
  4  * @license  GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
  5  *
  6  * @author Saroj Kumar Dhakal <lotusnagarkot@gmail.com>
  7  * @author Saroj Kumar Dhakal <lotusnagarkot@yahoo.com>
  8  * @author सरोज ढकाल <lotusnagarkot@gmail.com>
  9  */
 10 $lang['encoding']       = 'utf-8';
 11 $lang['direction']       = 'ltr';
 12 $lang['doublequoteopening']  = '“';
 13 $lang['doublequoteclosing']  = '”';
 14 $lang['singlequoteopening']  = '‘';
 15 $lang['singlequoteclosing']  = '’';
 16 $lang['apostrophe']      = '’';
 17 $lang['btn_edit']       = 'यो पृष्ठ सम्पादन गर्नुहोस् ';
 18 $lang['btn_source']      = 'यो पृष्ठको स्रोत देखाउनुहोस् ';
 19 $lang['btn_show']       = 'पृष्ठ देखाउनुहोस् ';
 20 $lang['btn_create']      = 'यो पृष्ठ निर्माण गर्नुहोस्';
 21 $lang['btn_search']      = 'खोज्नुहोस् ';
 22 $lang['btn_save']       = 'वचत गर्नुहोस्';
 23 $lang['btn_preview']      = 'पूर्वरुप ';
 24 $lang['btn_top']        = 'माथि फर्कनुहोस्';
 25 $lang['btn_newer']       = '<< यो भन्दा पछिको';
 26 $lang['btn_older']       = 'यो भन्दा पहिलेको >>';
 27 $lang['btn_revs']       = 'पुरानो संकरण';
 28 $lang['btn_recent']      = 'हालैका परिवर्तनहरु ';
 29 $lang['btn_upload']      = 'अपलोड ';
 30 $lang['btn_cancel']      = 'रद्द गर्नुहोस् ';
 31 $lang['btn_index']       = 'सुची';
 32 $lang['btn_secedit']      = 'सम्पादन गर्नुहोस्';
 33 $lang['btn_login']       = 'प्रवेश गर्नुहोस् ';
 34 $lang['btn_logout']      = 'बाहिर जानुहोस् ';
 35 $lang['btn_admin']       = 'एड्मिन(व्यवस्थापक)';
 36 $lang['btn_update']      = 'अध्यावधिक गर्नुहोस्';
 37 $lang['btn_delete']      = 'मेटाउनुहोस् ';
 38 $lang['btn_back']       = 'पछाडि';
 39 $lang['btn_backlink']     = 'पछाडिका लिङ्कहरु ';
 40 $lang['btn_subscribe']     = 'पृष्ठ परिवर्तन ग्राह्य गर्नुहोस्';
 41 $lang['btn_profile']      = 'प्रोफाइल अध्यावधिक गर्नुहोस् ';
 42 $lang['btn_reset']       = 'पूर्वरुपमा फर्काउनुहोस';
 43 $lang['btn_resendpwd']     = 'नयाँ पासवर्ड राख्नुहोस';
 44 $lang['btn_draft']       = ' ड्राफ्ट सम्पादन गर्नुहोस् ';
 45 $lang['btn_recover']      = 'पहिलेको ड्राफ्ट हासिल गर्नुहोस ';
 46 $lang['btn_draftdel']     = ' ड्राफ्ट मेटाउनुहोस् ';
 47 $lang['btn_revert']      = 'पूर्वरूपमा फर्काउने';
 48 $lang['btn_register']     = 'दर्ता गर्नुहोस्';
 49 $lang['btn_apply']       = 'लागु गर्ने';
 50 $lang['btn_media']       = 'मेडिया व्यवस्थापक';
 51 $lang['btn_deleteuser']    = 'खाता हटाउने';
 52 $lang['btn_img_backto']    = 'फिर्ता%s';
 53 $lang['btn_mediaManager']   = 'मेडिया व्यवस्थापकमा हेर्ने';
 54 $lang['loggedinas']      = 'प्रवेश गर्नुहोस् :';
 55 $lang['user']         = 'प्रयोगकर्ता ';
 56 $lang['pass']         = 'प्रवेशशव्द';
 57 $lang['newpass']        = 'नयाँ प्रवेशशव्द';
 58 $lang['oldpass']        = 'नयाँ प्रवेशशव्द निश्चित गर्नुहोस ';
 59 $lang['passchk']        = 'एकपटक पुन:';
 60 $lang['remember']       = 'मलाई सम्झनु';
 61 $lang['fullname']       = 'पूरा नाम';
 62 $lang['email']         = 'इमेल';
 63 $lang['profile']        = 'प्रयोगकर्ताको प्रोफाइल';
 64 $lang['badlogin']       = 'माफ गर्नुहोस् , प्रयोगकर्तानाम वा प्रवेशशव्द गलत भयो ';
 65 $lang['badpassconfirm']    = 'माफ गर्नुहोस् , पासवर्ड गलत छ ';
 66 $lang['minoredit']       = 'सामान्य परिवर्तन';
 67 $lang['draftdate']       = 'ड्राफ्ट स्वचालित रुपमा वचत भएको';
 68 $lang['nosecedit']       = 'यो पृष्ठ यसै बखतमा परिवर्तन भयो, खण्ड जानकारी अध्यावधिक हुन सकेन र पूरै पृष्ठ लोड भयो । ';
 69 $lang['regmissing']      = 'माफ गर्नुहोला , सबै ठाउमा भर्नुपर्नेछ ।';
 70 $lang['reguexists']      = 'यो नामको प्रयोगकर्ता पहिले देखि रहेको छ।';
 71 $lang['regsuccess']      = 'यो प्रयोगकर्ता बनाइएको छ र प्रवेशशव्द इमेलमा पठइएको छ।';
 72 $lang['regsuccess2']      = 'यो प्रयोगकर्ता बनाइएको छ ।';
 73 $lang['regmailfail']      = 'इमेलबाट प्रवेशशब्द पठउन गल्ति भयो । कृपया एड्मिन(व्यवस्थापक)लाई सम्पर्क गर्नुहोस् !';
 74 $lang['regbadmail']      = 'दिएको इमेल ठेगाना गलत भए जस्तो देखिन्छ - यदि यो सहि हो भने एड्मिन(व्यवस्थापक)लाई सम्पर्क गर्नुहोस् !';
 75 $lang['regbadpass']      = 'दिइएका प्रवेशशव्दहरु मिल्दैनन् , पुन: प्रयास गर्नुहोस् ।';
 76 $lang['regpwmail']       = 'तपाईको DokuWiki प्रवेशशब्द ';
 77 $lang['reghere']        = 'तपाईको आफ्नै खाता छैन ? अहिल्यै एउटा बनाउनुहोस् ';
 78 $lang['profna']        = 'यो विकिले यो प्रोफाइल परिवर्तन समर्थन गर्दैन ।';
 79 $lang['profnochange']     = 'केहि परिवर्तन छैन , केहि गर्नु छैन ।';
 80 $lang['profnoempty']      = 'खाली नाम वा इमेल ठेगानालाई अनुमति छैन ।';
 81 $lang['profchanged']      = 'प्रयोगकर्ताको प्रफाइल सफलरुपमा परिवर्तन भयो ।';
 82 $lang['profnodelete']     = 'यो विकिले प्रयोगकर्ताहरू हटाउन समर्थन गर्दैन';
 83 $lang['profdeleteuser']    = 'खाता मेट्नुहोस';
 84 $lang['pwdforget']       = 'आफ्नो पासवर्ड भुल्नु भयो ? नयाँ हासिल गर्नुहोस् ';
 85 $lang['resendna']       = 'यो विकिबाट प्रवेशशव्द पठाउन समर्थित छैन ।';
 86 $lang['resendpwd']       = 'नयाँ प्रवेशशव्द पठाउनुहोस् ';
 87 $lang['resendpwdnouser']    = 'माफ गर्नुहोस्, हाम्रो डेटावेसमा यो प्रयोगकर्ता भेटिएन ।';
 88 $lang['resendpwdbadauth']   = 'माफ गर्नुहोस् , यो अनुमति चिन्ह गलत छ। तपाईले पूरै जानकारी लिङ्क प्रयोग गर्नु पर्नेछ। ';
 89 $lang['resendpwdconfirm']   = 'तपाईको इमेलमा कन्फरमेशन लिङ्क पठाइएको छ। ';
 90 $lang['resendpwdsuccess']   = 'तपाईको प्रवेशशव्द इमेलबाट पठाइएको छ। ';
 91 $lang['license']        = 'खुलाइएको बाहेक, यस विकिका विषयवस्तुहरु निम्त प्रमाण द्वारा प्रमाणिक गरिएको छ।';
 92 $lang['licenseok']       = 'नोट: यस पृष्ठ सम्पादन गरी तपाईले आफ्नो विषयवस्तु तलको प्रमाण पत्र अन्तर्गत प्रमाणिक गर्न राजी हुनु हुनेछ ।';
 93 $lang['txt_upload']      = 'अपलोड गर्नलाई फाइल छा्न्नुहो्स्:';
 94 $lang['txt_filename']     = 'अर्को रुपमा अपलोड गर्नुहोस् (ऐच्छिक):';
 95 $lang['txt_overwrt']      = 'रहेको उहि नामको फाइललाई मेटाउने';
 96 $lang['lockedby']       = 'अहिले ताल्चा लगाइएको:';
 97 $lang['lockexpire']      = 'ताल्चा अवधि सकिने :';
 98 $lang['js']['willexpire']   = 'तपाईलले यो पृष्ठ सम्पादन गर्न लगाउनु भएको ताल्चाको अवधि एक मिनेट भित्र सकिदै छ। \n द्वन्द हुन नदिन पूर्वरुप वा ताल्चा समय परिवर्तन गर्नुहोस् ।';
 99 $lang['js']['notsavedyet']   = 'तपाईले वचन गर्नु नभएको परिवर्रन हराउने छ। \n साच्चै जारी गर्नुहुन्छ ।';
 100 $lang['js']['keepopen']    = 'छनौटमा विन्डो खुला राख्नुहोस् ';
 101 $lang['js']['hidedetails']   = 'जानकारी लुकाउनु होस् ';
 102 $lang['js']['mediaclose']   = 'बन्द गर्ने';
 103 $lang['js']['nosmblinks']   = 'विन्डोहरु लिङ्क गर्दा माइक्रो सफ्ट एक्सप्लोररमामात्र काम साझा हुन्छ । तर कपि गर्न र टास्न मिल्छ।  ';
 104 $lang['js']['del_confirm']   = 'साच्चै छानिएका वस्तुहरु मेट्ने हो ?';
 105 $lang['rssfailed']       = 'यो फिड लिइ आउदा गल्ति भयो ।';
 106 $lang['nothingfound']     = 'केहि पनि भेटिएन ।';
 107 $lang['mediaselect']      = 'मिडिया फाइलहरू ';
 108 $lang['uploadsucc']      = 'अपलोड सफल ';
 109 $lang['uploadfail']      = 'अपलोड असफल । सायद गलत अनुमति । ';
 110 $lang['uploadwrong']      = 'अपलोड असमर्थित । फाइल एक्सटेन्सन अमान्य। ';
 111 $lang['uploadexist']      = 'फाइल पहिलेदेखि छ। केहि गरिएन ।';
 112 $lang['uploadbadcontent']   = 'अपलोड गरिएको वस्तु %s फाइल एक्टेन्सन अनुसार मिलेन ।';
 113 $lang['uploadspam']      = 'अपलोड स्प्याम कालो सुचीले रोकिएको छ। ';
 114 $lang['uploadxss']       = 'अपलोड सम्भवत: हानिकारक वस्तुको कारणले रोकिएको। ';
 115 $lang['deletesucc']      = 'फाइल "%s" मेटिएको छ। ';
 116 $lang['deletefail']      = '"%s" मेट्न सकिएन - अनुमति हेर्नुहोस् ।';
 117 $lang['mediainuse']      = 'फाइल "%s" मेटिएको छैन - प्रयोगमा छ।';
 118 $lang['namespaces']      = 'नेमस्पेसहरु ';
 119 $lang['mediafiles']      = ' उपलब्ध फाइलहरु ';
 120 $lang['mediausage']      = 'फाइललाई रेफरेन्स गर्न निम्न सुत्र प्रयोग गर्नुहोस् :';
 121 $lang['mediaview']       = 'सक्कली फाइल हेर्नुहोस् ';
 122 $lang['mediaroot']       = 'रुट(मूख्य प्रयोगकर्ता)';
 123 $lang['mediaupload']      = 'अहिलेको नेमस्पेसमा यहा अपलोड गर्नुहोस् । सबनेमस्पेसहरु बनाउन "रुपमा आपलोड" छानी फाइलहरुलाई कोलोन(:) ले छुट्टयाउनुहोस् ।';
 124 $lang['mediaextchange']    = 'फाइल एकस्टेन्सन .%s देखि .%s मा परिवरतित भयो ';
 125 $lang['reference']       = 'रेफररेन्स ';
 126 $lang['ref_inuse']       = 'फाइल मेट्न मिलेन , किनभने यो निम्न पृष्ठहरुद्वारा प्रयोगमा छ। ';
 127 $lang['ref_hidden']      = 'केहि रेफरेन्स यस्ता पृष्ठहरुमा छन् जुन हेर्न तपाईलाई अनुमति छैन ।';
 128 $lang['hits']         = 'मिलेको';
 129 $lang['quickhits']       = 'मिलेका पृष्ठनामहरु ';
 130 $lang['toc']          = 'वस्तुहरुको सुची';
 131 $lang['current']        = 'हालको';
 132 $lang['yours']         = 'तपाईको संस्करण';
 133 $lang['diff']         = 'हालको संस्करण सँगको भिन्नता';
 134 $lang['diff2']         = 'रोजिएका संस्करण वीचका भिन्नताहरु ';
 135 $lang['line']         = 'हरफ';
 136 $lang['breadcrumb']      = 'छुट्ट्याउनुहोस् :';
 137 $lang['youarehere']      = 'तपाई यहा हुनुहुन्छ:';
 138 $lang['lastmod']        = 'अन्तिम पटक सच्याइएको:';
 139 $lang['by']          = 'द्वारा ';
 140 $lang['deleted']        = 'हटाइएको';
 141 $lang['created']        = 'निर्माण गरिएको';
 142 $lang['external_edit']     = 'बाह्य सम्पादन';
 143 $lang['summary']        = 'सम्पादनको बारेमा';
 144 $lang['mail_newpage']     = 'थपिएको पृष्ठ';
 145 $lang['mail_changed']     = 'परिवर्तित पृष्ठ';
 146 $lang['mail_new_user']     = 'नयाँ प्रयोगकर्ता ';
 147 $lang['mail_upload']      = 'अपलोड गरिएको फाइल';
 148 $lang['qb_bold']        = 'मोटो पाठ(बोल्ड)';
 149 $lang['qb_italic']       = 'इटालिक पाठ';
 150 $lang['qb_underl']       = 'निम्न रेखांकित(अन्डरलाइन) पाठ';
 151 $lang['qb_code']        = 'चिन्ह(कोड) पाठ';
 152 $lang['qb_strike']       = 'स्ट्राइकथ्रु पाठ';
 153 $lang['qb_h1']         = 'पहिलो स्तरको शिर्षक(लेभल १ हेडलाइन)';
 154 $lang['qb_h2']         = 'दोस्रो स्तरको शिर्षक(लेभल २ हेडलाइन)';
 155 $lang['qb_h3']         = 'तेस्रो स्तरको शिर्षक(लेभल ३ हेडलाइन)';
 156 $lang['qb_h4']         = 'चौथो स्तरको शिर्षक(लेभल ४ हेडलाइन)';
 157 $lang['qb_h5']         = 'पाचौँ स्तरको शिर्षक(लेभल ५ हेडलाइन)';
 158 $lang['qb_link']        = 'आन्तरिक लिङ्क ';
 159 $lang['qb_extlink']      = 'वाह्य लिङ्क';
 160 $lang['qb_hr']         = 'क्षितिज (होरिजोन्टल) रुल';
 161 $lang['qb_ol']         = 'मिलाइएको सुची';
 162 $lang['qb_ul']         = 'नमिलाइएको सुची';
 163 $lang['qb_media']       = 'तस्विर र अरु फाइलहरु थप्नुहोस्';
 164 $lang['qb_sig']        = 'हस्ताक्षर थप्नुहोस् ';
 165 $lang['qb_smileys']      = 'स्माइलीहरु ';
 166 $lang['qb_chars']       = 'विशेष वर्णहरु ';
 167 $lang['metaedit']       = 'मेटाडेटा सम्पादन गर्नुहोस्';
 168 $lang['metasaveerr']      = 'मेटाडाटा लेखन असफल';
 169 $lang['metasaveok']      = 'मेटाडाटा वचत भयो ';
 170 $lang['img_title']       = 'शिर्षक:';
 171 $lang['img_caption']      = 'निम्न लेख:';
 172 $lang['img_date']       = 'मिति:';
 173 $lang['img_fname']       = 'फाइलनाम:';
 174 $lang['img_fsize']       = 'आकार:';
 175 $lang['img_artist']      = 'चित्रकार:';
 176 $lang['img_copyr']       = 'सर्वाधिकार:';
 177 $lang['img_format']      = 'ढाचा:';
 178 $lang['img_camera']      = 'क्यामेरा:';
 179 $lang['img_keywords']     = 'खोज शब्द:';
 180 $lang['authtempfail']     = 'प्रयोगकर्ता प्रामाणिकरण अस्थाइरुपमा अनुपलब्ध छ। यदि यो समस्या रहि रहेमा तपाईको विकि एड्मिनलाई खवर गर्नुहोला ।';
 181 $lang['i_chooselang']     = 'भाषा छान्नुहोस् ';
 182 $lang['i_installer']      = 'DokuWiki स्थापक';
 183 $lang['i_wikiname']      = 'विकी नाम';
 184 $lang['i_enableacl']      = 'ACL लागु गर्नुहोस्( सिफारिस गरिएको)';
 185 $lang['i_superuser']      = 'मूख्य प्रयोगकर्ता';
 186 $lang['i_problems']      = 'स्थापकले तल देखाइएको त्रुटि फेला पार्‌यो ।तपाईले यो त्रुटि नसच्याए सम्म अगि बढ्न सक्नुहुने छैन।';
 187 $lang['i_modified']      = 'सुरक्षाको कारणले यो स्क्रिप्ट नया तथा नसच्याइएको Dokuwiki स्थापनामा मात्र काम गर्छ। तपाईले कि डाउनलोड गर्नुभएको प्याकेज पुन: खोल्नुहोस् कि <a href="https://www.dokuwiki.org/install">Dokuwiki स्थापना विधि</a>';
 188 $lang['i_funcna']       = 'PHP function <code>%s</code> उपलव्ध छैन । हुनसक्छ तपाईको होस्टिङ्ग प्रदायकले कुनै कारण वश यसलाई वन्द गरिदिएका हुनसक्छन् । ';
 189 $lang['i_phpver']       = 'तपाईको PHP संस्करण <code>%s</code> चाहिएको <code>%s</code> भन्दा कम छ। तपाईले आफ्नो PHP स्थापना अध्यावधिक गर्नुपर्छ ।';
 190 $lang['i_permfail']      = '<code>%s</code> DokuWiki द्वारा लेख्य छैन । तपाईले डाइरेक्टरीको अनुमति परिवर्तन गर्नुपर्छ !';
 191 $lang['i_confexists']     = '<code>%s</code> पहिले देखि नै रहेको छ।';
 192 $lang['i_writeerr']      = '<code>%s</code> बनाउन असमर्थ । तपाईले डाइरेक्टरी / फाइल अनुमति जाच्नु पर्छ र फाइल आफैले बनाउनु पर्छ ।';
 193 $lang['i_badhash']       = 'पहिचान हुन नसकेको वा परिवर्तित okuwiki.php (hash=code>%s</code>)';
 194 $lang['i_badval']       = '<code>%s</code> - अवैध वा रित्तो मान ';
 195 $lang['i_success']       = 'स्थापना सफलरुपमा समाप्त भयो ।तपाई install.php मेट्न सक्नुहु्न्छ । <a href="doku.php?id=wiki:welcome">तपाईको नयाँ DokuWiki</a> निरन्तर गर्न सक्नुहुन्छ ।';
 196 $lang['i_failure']       = 'स्थापना समयमा केहि त्रुटि फेला पर्यो ।तपाईले आफैले यसलाई <a href="doku.php?id=wiki:welcome">तपाईको नयाँ DokuWiki</a> प्रयोग गर्नु अगि  सच्याउनुपर्ने हुन्छ ।';
 197 $lang['i_policy']       = 'सुरुको ACL निति';
 198 $lang['i_pol0']        = 'खुल्ला विकि (पठन, लेखन , अपलोड ) सबैका लागि';
 199 $lang['i_pol1']        = 'Public विकि (पठन सवैका लागि,लेखन र अपलोड दर्ता गरिएका प्रयपगकर्ताका लागि ) ';
 200 $lang['i_pol2']        = 'बन्द विकि (पठन , लेखन, अपलोड ) दर्ता भएका प्रयोगकर्ताका लागि मात्र ।';
 201 $lang['i_retry']        = 'पुन: प्रयास गर्नुहोस् ';
 202 $lang['recent_global']     = 'तपाई अहिले <b>%s</b> नेमस्पेस भित्र भएका परिवर्तन हेर्दैहुनुहुन्छ। तपाई <a href="%s">पुरै विकिमा भएको परिवर्तन हेर्न सक्नुहुन्छ</a>.';
 203 $lang['email_signature_text'] = 'यो पत्र DokuWiki ले, मा तयार पारेको हो ।
 204 @DOKUWIKIURL@';