[ Index ]

PHP Cross Reference of DokuWiki

title

Body

[close]

/lib/plugins/acl/lang/mr/ -> lang.php (source)

  1 <?php
  2 /**
  3  * Marathi language file
  4  *
  5  * @author ghatothkach@hotmail.com
  6  * @author Padmanabh Kulkarni <kulkarnipadmanabh@gmail.com>
  7  * @author Padmanabh Kulkarni<kulkarnipadmanabh@gmail.com>
  8  * @author shantanoo@gmail.com
  9  */
 10 $lang['admin_acl']       = 'Access Control List व्यवस्थापन';
 11 $lang['acl_group']       = 'गट:';
 12 $lang['acl_user']       = 'सदस्य:';
 13 $lang['acl_perms']       = 'परवानगी \'च्या साठी';
 14 $lang['page']         = 'पान';
 15 $lang['namespace']       = 'नेमस्पेस';
 16 $lang['btn_select']      = 'निवडा';
 17 $lang['p_user_id']       = '<b class="acluser">%s</b> ह्या सदस्याला सध्या <b class="aclpage">%s</b> या पानावर पुढील परवानग्या आहेत : <i>%s</i>.';
 18 $lang['p_user_ns']       = '<b class="acluser">%s</b> या सदस्याला सध्या <b class="aclns">%s</b> या नेमस्पेसवर पुढील परवानग्या आहेत : <i>%s</i>.';
 19 $lang['p_group_id']      = '<b class="aclgroup">%s</b> या गटाच्या सदस्याना सध्या <b class="aclpage">%s</b> या पानावर पुढील परवानग्या आहेत : <i>%s</i>.';
 20 $lang['p_group_ns']      = '<b class="aclgroup">%s</b> या गटाच्या सदस्याना सध्या <b class="aclns">%s</b> या नेमस्पेसवर पुढील परवानग्या आहेत : <i>%s</i>.';
 21 $lang['p_choose_id']      = 'वरील फॉर्म मधे एखाद्या <b>सदस्य किंवा गटाचे </b> नाव टाकुन <b class="aclpage">%s</b> या पानासाठी त्यांच्या परवानग्या पाहू/बदलू शकता.';
 22 $lang['p_choose_ns']      = 'वरील फॉर्म मधे एखाद्या <b>सदस्य किंवा गटाचे </b> नाव टाकुन <b class="aclns">%s</b> या नेमस्पेससाठी त्यांच्या परवानग्या पाहू/बदलू शकता.';
 23 $lang['p_inherited']      = 'टीप : ह्या परवानग्या प्रत्यक्ष सेट केल्या नसून त्या इतर गट किंवा अधिक उच्च नेमस्पेस कडून वारसाहक्काने :) आल्या आहेत.';
 24 $lang['p_isadmin']       = 'टीप : निवडलेल्या सदस्य किंवा गटाला कायम सर्व परवानग्या असतात कारण तो सुपर सदस्य म्हणुन सेट केला आहे.';
 25 $lang['p_include']       = 'उच्च परवानग्यांमधे त्याखालिल परवानग्या अध्याहृत असतात. क्रिएट, अपलोड आणि डिलीट परवानग्या फ़क्त नामसमुहावर (नेमस्पेस) लागू असतात, पानांवर नाही.';
 26 $lang['current']        = 'सद्य ACL नियम';
 27 $lang['where']         = 'पान/नेमस्पेस';
 28 $lang['who']          = 'सदस्य/गट';
 29 $lang['perm']         = 'परवानग्या';
 30 $lang['acl_perm0']       = 'काही नाही.';
 31 $lang['acl_perm1']       = 'वाचन';
 32 $lang['acl_perm2']       = 'संपादन';
 33 $lang['acl_perm4']       = 'निर्माण';
 34 $lang['acl_perm8']       = 'अपलोड';
 35 $lang['acl_perm16']      = 'डिलीट';
 36 $lang['acl_new']        = 'नवीन एंट्री करा';
 37 $lang['acl_mod']        = 'एंट्री बदला';