[ Index ]

PHP Cross Reference of DokuWiki

title

Body

[close]

/lib/plugins/acl/lang/vi/ -> lang.php (source)

  1 <?php
  2 
  3 /**
  4  * @license  GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
  5  *
  6  * @author Thien Hau <thienhau.9a14@gmail.com>
  7  * @author NukeViet <admin@nukeviet.vn>
  8  */
  9 $lang['admin_acl']       = 'Quản lý Danh sách kiểm soát truy cập';
 10 $lang['acl_group']       = 'Nhóm:';
 11 $lang['acl_user']       = 'Thành viên:';
 12 $lang['acl_perms']       = 'Cấp quyền cho';
 13 $lang['page']         = 'Trang';
 14 $lang['namespace']       = 'Không gian tên';
 15 $lang['btn_select']      = 'Chọn';
 16 $lang['p_user_id']       = 'Thành viên <b class="acluser">%s</b> hiện có các quyền sau trên trang <b class="aclpage">%s</b>: <i>%s</i>.';
 17 $lang['p_user_ns']       = 'Thành viên <b class="acluser">%s</b> hiện có các quyền sau trong không gian tên <b class="aclns">%s</b>: <i>%s</i>.';
 18 $lang['p_group_id']      = 'Thành viên trong nhóm <b class="aclgroup">%s</b> hiện có các quyền sau trên trang <b class="aclpage">%s</b>: <i>%s</i>.';
 19 $lang['p_group_ns']      = 'Thành viên trong nhóm <b class="aclgroup">%s</b> hiện có các quyền sau trong không gian tên <b class="aclns">%s</b>: <i>%s</i>.';
 20 $lang['p_choose_id']      = 'Hãy <b>nhập tên thành viên hoặc nhóm</b> vào mẫu trên đây để xem hoặc sửa đổi quyền đã thiết đặt cho trang <b class="aclpage">%s</b>.';
 21 $lang['p_choose_ns']      = 'Hãy <b>nhập tên thành viên hoặc nhóm</b> vào mẫu trên đây để xem hoặc sửa đổi quyền đã thiết đặt cho không gian tên <b class="aclns">%s</b>.';
 22 $lang['p_inherited']      = 'Ghi chú: Những quyền đó không được thể hiện rõ ràng nhưng được kế thừa từ những nhóm khác hoặc không gian tên cao hơn.';
 23 $lang['p_isadmin']       = 'Ghi chú: Nhóm hoặc thành viên này luôn được cấp đủ quyền vì họ được đặt là Siêu thành viên';
 24 $lang['p_include']       = 'Những quyền cao hơn bao gồm những quyền thấp hơn. Quyền Tạo, Tải lên và Xóa chỉ áp dụng cho không gian tên, không phải trang.';
 25 $lang['current']        = 'Quy tắc Danh sách kiểm soát truy cập (ACL) hiện tại';
 26 $lang['where']         = 'Trang/Không gian tên';
 27 $lang['who']          = 'Thành viên/Nhóm';
 28 $lang['perm']         = 'Quyền';
 29 $lang['acl_perm0']       = 'Không';
 30 $lang['acl_perm1']       = 'Đọc';
 31 $lang['acl_perm2']       = 'Sửa đổi';
 32 $lang['acl_perm4']       = 'Tạo';
 33 $lang['acl_perm8']       = 'Tải lên';
 34 $lang['acl_perm16']      = 'Xóa';
 35 $lang['acl_new']        = 'Thêm mục nhập mới';
 36 $lang['acl_mod']        = 'Sửa đổi mục nhập';