[ Index ]

PHP Cross Reference of DokuWiki

title

Body

[close]

/lib/plugins/authad/lang/fa/ -> settings.php (source)

  1 <?php
  2 
  3 /**
  4  * @license  GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
  5  *
  6  * @author Omid Hezaveh <hezpublic@gmail.com>
  7  * @author Mohmmad Razavi <sepent@gmail.com>
  8  * @author Masoud Sadrnezhaad <masoud@sadrnezhaad.ir>
  9  */
 10 $lang['account_suffix']    = 'پسوند حساب کاربری شما. به عنوان مثال <code>@my.domain.org</code>';
 11 $lang['base_dn']        = 'DN پایه شما. به عنوان مثال <code>DC=my,DC=domain,DC=org</code>';
 12 $lang['domain_controllers']  = 'لیست کنترل کننده‌های دامنه که با کاما ازهم جدا شده اند. به عنوان مثال <code>srv1.domain.org,srv2.domain.org</code';
 13 $lang['admin_username']    = 'کاربر دارای دسترسی Active Directory که دارای دسترسی به تمام اطلاعات کاربران است. اختیاریست ولی برای برخی فعالیت‌ها مثل ایمیل‌های عضویت لازم است.';
 14 $lang['admin_password']    = 'رمز کاربر بالایی ';
 15 $lang['sso']          = 'آیا Single-Sign-On از طریق Kerberos یا NTLM استفاده شود؟';
 16 $lang['sso_charset']      = 'کدبندی نویسه‌ای که وب‌سرورتان نام کاربری NTLM یا Kerberos را به آن منتقل می‌کند. برای انتخاب UTF-8 یا latin-1 خالی بگذارید. لازم است که افزونهٔ iconv نصب باشد.';
 17 $lang['real_primarygroup']   = 'باید گروه اصلی به جای "دامنهٔ کاربران" برگردد. (کندتر)';
 18 $lang['use_ssl']        = 'از اس‌اس‌ال استفاده می‌کنید؟ در این صورت تی‌ال‌اس را در پایین فعال نکنید. ';
 19 $lang['use_tls']        = 'از تی‌ال‌اس استفاده می‌کنید؟ در این صورت اس‌اس‌ال را در بالا فعال نکنید. ';
 20 $lang['debug']         = 'داده‌های اضافی خروجی دیباگ در هنگام بروز خطا نمایش داده شود؟';
 21 $lang['expirywarn']      = 'تعداد روزهایی که پس گذشتن آن برای تغییر رمزعبور به شما هشدار داده شود. باری غیرفعال سازی از مقدار 0 استفاده کنید.';
 22 $lang['additional']      = 'لیست صفات اضافی AD برای گرفتن از اطلاعات کاربر که توسط برخی از افزونه‌ها استفاده می‌شود. با کاما جدا شود.';
 23 $lang['update_name']      = 'به کاربران اجازهٔ به روزرسانی نام AD داده شود؟';
 24 $lang['update_mail']      = 'به کاربران اجازهٔ به روزرسانی ایمیلشان داده شود؟';