[ Index ]

PHP Cross Reference of DokuWiki

title

Body

[close]

/lib/plugins/authad/lang/vi/ -> lang.php (source)

  1 <?php
  2 
  3 /**
  4  * @license  GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
  5  *
  6  * @author Thien Hau <thienhau.9a14@gmail.com>
  7  */
  8 $lang['domain']        = 'Đăng nhập tên miền';
  9 $lang['authpwdexpire']     = 'Mật khẩu của bạn sẽ hết hạn sau %d ngày, bạn nên thay đổi sớm.';
 10 $lang['passchangefail']    = 'Không thể thay đổi mật khẩu. Có lẽ chưa đáp ứng được chính sách mật khẩu?';
 11 $lang['userchangefail']    = 'Không thể thay đổi thuộc tính thành viên. Có lẽ tài khoản của bạn không có quyền thực hiện thay đổi?';
 12 $lang['connectfail']      = 'Không thể kết nối với máy chủ Active Directory.';