[ Index ]

PHP Cross Reference of DokuWiki

title

Body

[close]

/lib/plugins/authldap/lang/vi/ -> settings.php (source)

  1 <?php
  2 
  3 /**
  4  * @license  GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
  5  *
  6  * @author Thien Hau <thienhau.9a14@gmail.com>
  7  */
  8 $lang['server']        = 'Máy chủ LDAP của bạn. Tên máy chủ (<code>localhost</code>) hoặc URL đầy đủ (<code>ldap://server.tld:389</code>)';
  9 $lang['port']         = 'Cổng máy chủ LDAP nếu không có URL đầy đủ được đưa ra bên trên';
 10 $lang['usertree']       = 'Nơi tìm tài khoản thành viên. VD. <code>ou=People, dc=server, dc=tld</code>';
 11 $lang['grouptree']       = 'Nơi tìm nhóm thành viên. VD. <code>ou=Group, dc=server, dc=tld</code>';
 12 $lang['userfilter']      = 'Bộ lọc LDAP để tìm kiếm tài khoản thành viên. VD. <code>(&amp;(uid=%{user})(objectClass=posixAccount))</code>';
 13 $lang['groupfilter']      = 'Bộ lọc LDAP để tìm kiếm nhóm thành viên. VD. <code>(&amp;(objectClass=posixGroup)(|(gidNumber=%{gid})(memberUID=%{user})))</code>';
 14 $lang['version']        = 'Phiên bản giao thức sử dụng. Bạn có thể cần đặt cái này thành <code>3</code>';
 15 $lang['starttls']       = 'Sử dụng kết nối TLS?';
 16 $lang['referrals']       = 'Theo dõi Shall referrals?';
 17 $lang['deref']         = 'Làm thế nào để xóa bỏ bí danh?';
 18 $lang['binddn']        = 'DN của một thành viên liên kết tùy chọn nếu liên kết ẩn danh là không đủ. VD. <code>cn=admin, dc=my, dc=home</code>';
 19 $lang['bindpw']        = 'Mật khẩu của thành viên trên';
 20 $lang['attributes']      = 'Các thuộc tính truy xuất với tìm kiếm LDAP.';
 21 $lang['userscope']       = 'Giới hạn phạm vi tìm kiếm cho tìm kiếm thành viên';
 22 $lang['groupscope']      = 'Giới hạn phạm vi tìm kiếm cho tìm kiếm nhóm';
 23 $lang['userkey']        = 'Thuộc tính biểu thị tên thành viên; phải phù hợp với bộ lọc thành viên.';
 24 $lang['groupkey']       = 'Thành viên nhóm từ bất kỳ thuộc tính thành viên nào (thay vì các nhóm AD tiêu chuẩn), VD. nhóm từ bộ phận hoặc số điện thoại';
 25 $lang['modPass']        = 'Có thể thay đổi mật khẩu LDAP qua dokuwiki không?';
 26 $lang['debug']         = 'Hiển thị thông tin gỡ lỗi bổ sung về lỗi';
 27 $lang['deref_o_0']       = 'LDAP_DEREF_NEVER';
 28 $lang['deref_o_1']       = 'LDAP_DEREF_SEARCHING';
 29 $lang['deref_o_2']       = 'LDAP_DEREF_FINDING';
 30 $lang['deref_o_3']       = 'LDAP_DEREF_ALWAYS';
 31 $lang['referrals_o_-1']    = 'sử dụng mặc định';
 32 $lang['referrals_o_0']     = 'không theo dõi referrals';
 33 $lang['referrals_o_1']     = 'theo dõi referrals';