[ Index ]

PHP Cross Reference of DokuWiki

title

Body

[close]

/lib/plugins/authpdo/lang/vi/ -> lang.php (source)

  1 <?php
  2 
  3 /**
  4  * @license  GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
  5  *
  6  * @author Thien Hau <thienhau.9a14@gmail.com>
  7  */
  8 $lang['connectfail']      = 'Không thể kết nối với cơ sở dữ liệu.';
  9 $lang['userexists']      = 'Xin lỗi, thành viên có thông tin đăng nhập này đã tồn tại.';
 10 $lang['writefail']       = 'Không thể sửa đổi dữ liệu thành viên. Vui lòng thông báo cho Quản trị viên Wiki';