[ Index ]

PHP Cross Reference of DokuWiki

title

Body

[close]

/lib/plugins/authpdo/lang/vi/ -> settings.php (source)

  1 <?php
  2 
  3 /**
  4  * @license  GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
  5  *
  6  * @author Thien Hau <thienhau.9a14@gmail.com>
  7  */
  8 $lang['debug']         = 'In ra các thông báo lỗi chi tiết. Nên bị vô hiệu hóa sau khi thiết lập.';
  9 $lang['dsn']          = 'DSN để kết nối với cơ sở dữ liệu.';
 10 $lang['user']         = 'Thành viên cho kết nối cơ sở dữ liệu trên (trống cho sqlite)';
 11 $lang['pass']         = 'Mật khẩu cho kết nối cơ sở dữ liệu trên (trống cho sqlite)';
 12 $lang['select-user']      = 'Câu lệnh SQL để chọn dữ liệu của một thành viên';
 13 $lang['select-user-groups']  = 'Câu lệnh SQL để chọn tất cả các nhóm của một thành viên';
 14 $lang['select-groups']     = 'Câu lệnh SQL để chọn tất cả các nhóm có sẵn';
 15 $lang['insert-user']      = 'Câu lệnh SQL để chèn thành viên mới vào cơ sở dữ liệu';
 16 $lang['delete-user']      = 'Câu lệnh SQL để xóa một thành viên khỏi cơ sở dữ liệu';
 17 $lang['list-users']      = 'Câu lệnh SQL để liệt kê thành viên khớp với bộ lọc';
 18 $lang['count-users']      = 'Câu lệnh SQL để đếm thành viên khớp với bộ lọc';
 19 $lang['update-user-info']   = 'Câu lệnh SQL để cập nhật tên đầy đủ và địa chỉ thư điện tử của một thành viên';
 20 $lang['update-user-login']   = 'Câu lệnh SQL để cập nhật tên đăng nhập của một thành viên';
 21 $lang['update-user-pass']   = 'Câu lệnh SQL để cập nhật mật khẩu của một thành viên';
 22 $lang['insert-group']     = 'Câu lệnh SQL để chèn một nhóm mới vào cơ sở dữ liệu';
 23 $lang['join-group']      = 'Câu lệnh SQL để thêm thành viên vào một nhóm hiện có';
 24 $lang['leave-group']      = 'Câu lệnh SQL để xóa thành viên khỏi một nhóm';
 25 $lang['check-pass']      = 'Câu lệnh SQL để kiểm tra mật khẩu của thành viên. Có thể để trống nếu thông tin mật khẩu được tìm nạp trong thành viên chọn.';