[ Index ]

PHP Cross Reference of DokuWiki

title

Body

[close]

/lib/plugins/config/lang/ca-valencia/ -> lang.php (source)

  1 <?php
  2 /**
  3  * valencian language file
  4  *
  5  * @license  GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
  6  * @author Bernat Arlandis i Mañó <berarma@ya.com>
  7  * @author Bernat Arlandis <berarma@ya.com>
  8  * @author Bernat Arlandis <berarma@llenguaitecnologia.com>
  9  */
 10 $lang['menu']         = 'Ajusts de configuració';
 11 $lang['error']         = 'Els ajusts no s\'han actualisat per algun valor invàlit, per favor, revise els canvis i torne a guardar.
 12 <br />Els valors incorrectes es mostraran en una vora roja.';
 13 $lang['updated']        = 'Els ajusts s\'han actualisat correctament.';
 14 $lang['nochoice']       = '(no n\'hi ha atres opcions disponibles)';
 15 $lang['locked']        = 'L\'archiu de configuració no es pot actualisar, si açò no és intencionat,<br /> comprove que els permissos de l\'archiu de configuració local estiguen be.';
 16 $lang['danger']        = 'Perill: canviant esta opció pot fer inaccessibles el wiki i el menú de configuració.';
 17 $lang['warning']        = 'Advertència: canviar esta opció pot causar un comportament imprevist.';
 18 $lang['security']       = 'Advertència de seguritat: canviar esta opció pot presentar un risc de seguritat.';
 19 $lang['_configuration_manager'] = 'Gestor de configuració';
 20 $lang['_header_dokuwiki']   = 'Ajusts de DokuWiki';
 21 $lang['_header_plugin']    = 'Configuració de plúgins';
 22 $lang['_header_template']   = 'Configuració de plantilles';
 23 $lang['_header_undefined']   = 'Atres configuracions';
 24 $lang['_basic']        = 'Ajusts bàsics';
 25 $lang['_display']       = 'Ajusts de visualisació';
 26 $lang['_authentication']    = 'Ajusts d\'autenticació';
 27 $lang['_anti_spam']      = 'Ajusts anti-spam';
 28 $lang['_editing']       = 'Ajusts d\'edició';
 29 $lang['_links']        = 'Ajusts de vínculs';
 30 $lang['_media']        = 'Ajusts de mijos';
 31 $lang['_advanced']       = 'Ajusts alvançats';
 32 $lang['_network']       = 'Ajusts de ret';
 33 $lang['_msg_setting_undefined'] = 'Ajust sense informació.';
 34 $lang['_msg_setting_no_class'] = 'Ajust sense classe.';
 35 $lang['_msg_setting_no_default'] = 'Sense valor predeterminat.';
 36 $lang['fmode']         = 'Modo de creació d\'archius';
 37 $lang['dmode']         = 'Modo de creació de directoris';
 38 $lang['lang']         = 'Idioma';
 39 $lang['basedir']        = 'Directori base';
 40 $lang['baseurl']        = 'URL base';
 41 $lang['savedir']        = 'Directori per a guardar senyes';
 42 $lang['start']         = 'Nom de la pàgina inicial';
 43 $lang['title']         = 'Títul del Wiki';
 44 $lang['template']       = 'Plantilla';
 45 $lang['license']        = '¿Baix quina llicència deuen publicar-se els continguts?';
 46 $lang['fullpath']       = 'Mostrar en el peu el camí complet a les pàgines';
 47 $lang['recent']        = 'Canvis recents';
 48 $lang['breadcrumbs']      = 'Llongitut del rastre';
 49 $lang['youarehere']      = 'Rastre jeràrquic';
 50 $lang['typography']      = 'Fer substitucions tipogràfiques';
 51 $lang['dformat']        = 'Format de data (vore la funció <a href="http://php.net/date">date</a> de PHP)';
 52 $lang['signature']       = 'Firma';
 53 $lang['toptoclevel']      = 'Nivell superior de la taula de continguts';
 54 $lang['tocminheads']      = 'Número mínim de titulars que generen una TDC';
 55 $lang['maxtoclevel']      = 'Nivell màxim de la taula de continguts';
 56 $lang['maxseclevel']      = 'Nivell màxim d\'edició de seccions';
 57 $lang['camelcase']       = 'Utilisar CamelCase per als vínculs';
 58 $lang['deaccent']       = 'Depurar els noms de pàgines';
 59 $lang['useheading']      = 'Utilisar el primer titular per al nom de pàgina';
 60 $lang['refcheck']       = 'Comprovar referències a mijos';
 61 $lang['allowdebug']      = 'Permetre depurar (<b>¡desactivar quan no es necessite!</b>)';
 62 $lang['usewordblock']     = 'Bloquejar spam basant-se en una llista de paraules';
 63 $lang['indexdelay']      = 'Retart abans d\'indexar (seg.)';
 64 $lang['relnofollow']      = 'Utilisar rel="nofollow" en vínculs externs';
 65 $lang['mailguard']       = 'Ofuscar les direccions de correu';
 66 $lang['iexssprotect']     = 'Comprovar que els archius pujats no tinguen possible còdic Javascript o HTML maliciós';
 67 $lang['showuseras']      = 'Qué mostrar quan aparega l\'últim usuari que ha editat la pàgina';
 68 $lang['useacl']        = 'Utilisar llistes de control d\'accés';
 69 $lang['autopasswd']      = 'Generar contrasenyes automàticament';
 70 $lang['authtype']       = 'Sistema d\'autenticació';
 71 $lang['passcrypt']       = 'Método de sifrat de la contrasenya';
 72 $lang['defaultgroup']     = 'Grup predeterminat';
 73 $lang['superuser']       = 'Super-usuari - grup, usuari o llista separada per comes (usuari1,@grup1,usuari2) en accés total a totes les pàgines i funcions independentment dels ajusts ACL';
 74 $lang['manager']        = 'Manager - grup, usuari o llista separada per comes (usuari1,@grup1,usuari2) en accés a certes funcions d\'administració';
 75 $lang['profileconfirm']    = 'Confirmar canvis al perfil en la contrasenya';
 76 $lang['disableactions']    = 'Desactivar accions de DokuWiki';
 77 $lang['disableactions_check'] = 'Comprovar';
 78 $lang['disableactions_subscription'] = 'Subscriure\'s/Desubscriure\'s';
 79 $lang['disableactions_wikicode'] = 'Vore font/exportar còdic';
 80 $lang['disableactions_other'] = 'Atres accions (separades per comes)';
 81 $lang['sneaky_index']     = 'Normalment, DokuWiki mostra tots els espais de noms en la vista d\'índex. Activant esta opció s\'ocultaran aquells per als que l\'usuari no tinga permís de llectura. Açò pot ocultar subespais accessibles i inutilisar l\'índex per a certes configuracions del ACL.';
 82 $lang['auth_security_timeout'] = 'Temps de seguritat màxim per a l\'autenticació (segons)';
 83 $lang['securecookie']     = '¿El navegador deuria enviar per HTTPS només les galletes que s\'han generat per HTTPS? Desactive esta opció quan utilise SSL només en la pàgina d\'inici de sessió.';
 84 $lang['updatecheck']      = '¿Buscar actualisacions i advertències de seguritat? DokuWiki necessita conectar a update.dokuwiki.org per ad açò.';
 85 $lang['userewrite']      = 'Utilisar URL millorades';
 86 $lang['useslash']       = 'Utilisar \'/\' per a separar espais de noms en les URL';
 87 $lang['usedraft']       = 'Guardar automàticament un borrador mentres edite';
 88 $lang['sepchar']        = 'Separador de paraules en els noms de pàgines';
 89 $lang['canonical']       = 'Utilisar URL totalment canòniques';
 90 $lang['autoplural']      = 'Buscar formes en plural en els vínculs';
 91 $lang['compression']      = 'Método de compressió per als archius de l\'àtic';
 92 $lang['cachetime']       = 'Edat màxima de la caché (seg.)';
 93 $lang['locktime']       = 'Edat màxima d\'archius de bloqueig (seg.)';
 94 $lang['fetchsize']       = 'Tamany màxim (bytes) que fetch.php pot descarregar externament';
 95 $lang['notify']        = 'Enviar notificacions de canvis ad esta direcció de correu';
 96 $lang['registernotify']    = 'Enviar informació d\'usuaris recentment registrats ad esta direcció de correu';
 97 $lang['mailfrom']       = 'Direcció de correu a utilisar per a mensages automàtics';
 98 $lang['gzip_output']      = 'Utilisar Content-Encoding gzip per a xhtml';
 99 $lang['gdlib']         = 'Versió de GD Lib';
 100 $lang['im_convert']      = 'Ruta a la ferramenta de conversió ImageMagick';
 101 $lang['jpg_quality']      = 'Calitat de compressió JPG (0-100)';
 102 $lang['subscribers']      = 'Activar la subscripció a pàgines';
 103 $lang['compress']       = 'Compactar l\'eixida CSS i Javascript';
 104 $lang['hidepages']       = 'Amagar les pàgines coincidents (expressions regulars)';
 105 $lang['send404']        = 'Enviar "HTTP 404/Page Not Found" per a les pàgines que no existixen';
 106 $lang['sitemap']        = 'Generar sitemap de Google (dies)';
 107 $lang['broken_iua']      = '¿La funció ignore_user_abort funciona mal en este sistema? Podria ser la causa d\'un índex de busca que no funcione. Es sap que IIS+PHP/CGI té este problema. Veja <a href="http://bugs.splitbrain.org/?do=details&amp;task_id=852">Bug 852</a> per a més informació.';
 108 $lang['xsendfile']       = '¿Utilisar l\'encapçalat X-Sendfile per a que el servidor web servixca archius estàtics? El servidor web ho ha d\'admetre.';
 109 $lang['renderer_xhtml']    = 'Visualisador a utilisar per a l\'eixida principal del wiki (xhtml)';
 110 $lang['renderer__core']    = '%s (dokuwiki core)';
 111 $lang['renderer__plugin']   = '%s (plúgin)';
 112 $lang['rememberme']      = 'Permetre recordar permanentment la sessió (recordar-me)';
 113 $lang['rss_type']       = 'Tipo de canal XML';
 114 $lang['rss_linkto']      = 'El canal XML vincula a';
 115 $lang['rss_content']      = '¿Qué mostrar en els ítems del canal XML?';
 116 $lang['rss_update']      = 'Interval d\'actualisació del canal XML (seg.)';
 117 $lang['recent_days']      = 'Quànts canvis recents guardar (dies)';
 118 $lang['rss_show_summary']   = 'Que el canal XML mostre el sumari en el títul';
 119 $lang['target____wiki']    = 'Finestra destí per a vínculs interns';
 120 $lang['target____interwiki']  = 'Finestra destí per a vínculs d\'interwiki';
 121 $lang['target____extern']   = 'Finestra destí per a vínculs externs';
 122 $lang['target____media']    = 'Finestra destí per a vinculs a mijos';
 123 $lang['target____windows']   = 'Finestra destí per a vínculs a finestres';
 124 $lang['proxy____host']     = 'Nom del servidor proxy';
 125 $lang['proxy____port']     = 'Port del proxy';
 126 $lang['proxy____user']     = 'Nom d\'usuari del proxy';
 127 $lang['proxy____pass']     = 'Contrasenya del proxy';
 128 $lang['proxy____ssl']     = 'Utilisar SSL per a conectar al proxy';
 129 $lang['license_o_']      = 'Cap triada';
 130 $lang['typography_o_0']    = 'cap';
 131 $lang['typography_o_1']    = 'Excloure cometes simples';
 132 $lang['typography_o_2']    = 'Incloure cometes simples (podria no funcionar sempre)';
 133 $lang['userewrite_o_0']    = 'cap';
 134 $lang['userewrite_o_1']    = '.htaccess';
 135 $lang['userewrite_o_2']    = 'Interna de DokuWiki';
 136 $lang['deaccent_o_0']     = 'desactivat';
 137 $lang['deaccent_o_1']     = 'llevar accents';
 138 $lang['deaccent_o_2']     = 'romanisar';
 139 $lang['gdlib_o_0']       = 'GD Lib no està disponible';
 140 $lang['gdlib_o_1']       = 'Versió 1.x';
 141 $lang['gdlib_o_2']       = 'Autodetecció';
 142 $lang['rss_type_o_rss']    = 'RSS 0.91';
 143 $lang['rss_type_o_rss1']    = 'RSS 1.0';
 144 $lang['rss_type_o_rss2']    = 'RSS 2.0';
 145 $lang['rss_type_o_atom']    = 'Atom 0.3';
 146 $lang['rss_type_o_atom1']   = 'Atom 1.0';
 147 $lang['rss_content_o_abstract'] = 'Abstracte';
 148 $lang['rss_content_o_diff']  = 'Unified Diff';
 149 $lang['rss_content_o_htmldiff'] = 'Taula de diferències en format HTML';
 150 $lang['rss_content_o_html']  = 'Contingut complet de la pàgina en HTML';
 151 $lang['rss_linkto_o_diff']   = 'mostrar diferències';
 152 $lang['rss_linkto_o_page']   = 'la pàgina revisada';
 153 $lang['rss_linkto_o_rev']   = 'llista de revisions';
 154 $lang['rss_linkto_o_current'] = 'la pàgina actual';
 155 $lang['compression_o_0']    = 'cap';
 156 $lang['compression_o_gz']   = 'gzip';
 157 $lang['compression_o_bz2']   = 'bz2';
 158 $lang['xsendfile_o_0']     = 'No utilisar';
 159 $lang['xsendfile_o_1']     = 'Encapçalat propietari lighttpd (abans de la versió 1.5)';
 160 $lang['xsendfile_o_2']     = 'Encapçalat Standard X-Sendfile';
 161 $lang['xsendfile_o_3']     = 'Encapçalat propietari Nginx X-Accel-Redirect';
 162 $lang['showuseras_o_loginname'] = 'Nom d\'inici de sessió';
 163 $lang['showuseras_o_username'] = 'Nom complet de l\'usuari';
 164 $lang['showuseras_o_email']  = 'Direcció de correu de l\'usuari (oculta segons la configuració)';
 165 $lang['showuseras_o_email_link'] = 'Direcció de correu de l\'usuari com un víncul mailto:';
 166 $lang['useheading_o_0']    = 'Mai';
 167 $lang['useheading_o_navigation'] = 'Només navegació';
 168 $lang['useheading_o_content'] = 'Només contingut del wiki';
 169 $lang['useheading_o_1']    = 'Sempre';