[ Index ]

PHP Cross Reference of DokuWiki

title

Body

[close]

/lib/plugins/config/lang/sq/ -> lang.php (source)

  1 <?php
  2 
  3 /**
  4  * @license  GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
  5  *
  6  * Albanian language file
  7  *
  8  * @author Valdrin Jonuzi <valdrinj00@gmail.com>
  9  * @author Endrit Callaki <endrit@callaki.de>
 10  * @author Leonard Elezi <leonard.elezi@depinfo.info>
 11  */
 12 $lang['menu']         = 'Konfigurimi i Kuadrove';
 13 $lang['error']         = 'Kuadrot nuk u përditësuan për shkak të një vlere të palejuar, ju lutem rishikoni ndryshimet tuaja dhe ridorëzojeni.
 14 <br />Vlerat e pasakta tregohen të rrethuara nga një kornizë e kuqe.';
 15 $lang['updated']        = 'Kuadrot u përditësuan me sukses.';
 16 $lang['nochoice']       = '(asnjë zgjedhje tjetër e disponueshme)';
 17 $lang['locked']        = 'Skedari i kuadrove nuk mund të përditësohet, nëse kjo është e paqëllimshme, <br /> sigurohuni që emri i skedarit të kuadrove lokale dhe të drejtat të jenë të sakta.';
 18 $lang['danger']        = 'Rrezik: Ndrishimi i kësaj alternative mund ta bëjë wiki-n dhe menunë tuaj të konfigurimit të pa aksesueshme.';
 19 $lang['warning']        = 'Paralajmërim: Ndryshimi i kësaj alternative mund të shkaktojë sjellje të padëshiruara.';
 20 $lang['security']       = 'Paralajmërim Sigurie: Ndryshimi i kësaj alternative mund të paraqesë një rrezik në siguri.';
 21 $lang['_configuration_manager'] = 'Menaxhuesi i Kuadrove';
 22 $lang['_header_dokuwiki']   = 'Kuadrot e DokuWiki-t';
 23 $lang['_header_plugin']    = 'Kuadrot e Plugin-eve';
 24 $lang['_header_template']   = 'Kuadrot e Template-eve';
 25 $lang['_header_undefined']   = 'Kuadro të Papërcaktuara';
 26 $lang['_basic']        = 'Kuadro Elementare';
 27 $lang['_display']       = 'Kuadrot e Shfaqjes';
 28 $lang['_authentication']    = 'Kuadrot e Autentikimit';
 29 $lang['_anti_spam']      = 'Kuadrot Anti-Spam';
 30 $lang['_editing']       = 'Kuadrot e Redaktimit';
 31 $lang['_links']        = 'Kuadrot e Link-eve';
 32 $lang['_media']        = 'Kuadrot e Medias';
 33 $lang['_advanced']       = 'Kuadro të Avancuara';
 34 $lang['_network']       = 'Kuadrot e Rrjetit';
 35 $lang['_msg_setting_undefined'] = 'Metadata pa kuadro.';
 36 $lang['_msg_setting_no_class'] = 'Klasë pa kuadro.';
 37 $lang['_msg_setting_no_default'] = 'Asnjë vlerë default.';
 38 $lang['title']         = 'Titulli i Wiki-t';
 39 $lang['start']         = 'Emri i faqes së fillimit';
 40 $lang['lang']         = 'Gjuha e ndërfaqes';
 41 $lang['template']       = 'Template';
 42 $lang['license']        = 'Nën cilën liçensë duhet të vihet përmbajtja juar?';
 43 $lang['savedir']        = 'Direktoria për të ruajtur të dhënat';
 44 $lang['basedir']        = 'Path-i i Serverit (psh <code>/dokuwiki/</code>). Lëre bosh për ta gjetur automatikisht.';
 45 $lang['baseurl']        = 'URL-ja serverit (psh <code>http://www.serveriyt.com</code>). Lëre bosh për ta gjetur automatikisht.';
 46 $lang['dmode']         = 'Mënyra krijim dosjeje.';
 47 $lang['fmode']         = 'Mënyra krijim skedari';
 48 $lang['allowdebug']      = 'Lejo debug <b>çaktivizoje nëse nuk nevojitet!</b>';
 49 $lang['recent']        = 'Ndryshimet më të fundit';
 50 $lang['recent_days']      = 'Sa ndryshime të fundit duhen mbajtur (ditë)';
 51 $lang['breadcrumbs']      = 'Numri i gjurmëve';
 52 $lang['youarehere']      = 'Gjurmë hierarkike';
 53 $lang['fullpath']       = 'Trego adresën e plotë të faqeve në footer.';
 54 $lang['typography']      = 'Bëj zëvendësime tipografike';
 55 $lang['dformat']        = 'Formati i Datës (shiko funksionin <a href="http://php.net/strftime">strftime</a> e PHP-së)';
 56 $lang['signature']       = 'Firma';
 57 $lang['showuseras']      = 'Cfarë të shfaqësh kur t\'i tregosh përdoruesit faqen e fundit të redaktuar';
 58 $lang['toptoclevel']      = 'Niveli i Kreut për tabelën e përmbajtjes';
 59 $lang['tocminheads']      = 'Sasia minimum e titrave që përcaktojnë nëse TOC ndërtohet ose jo';
 60 $lang['maxtoclevel']      = 'Niveli maksimum për tabelën e përmbajtjes';
 61 $lang['maxseclevel']      = 'Niveli maksimum për redaktim të seksionit';
 62 $lang['camelcase']       = 'Përdor CamelCase (shkronja e parë e çdo fjale është kapitale) për linke-t';
 63 $lang['deaccent']       = 'Emra faqesh të pastër';
 64 $lang['useheading']      = 'Përdor titra të nivelit të parë për faqet e emrave';
 65 $lang['sneaky_index']     = 'Vetiu DokuWiki tregon të gjithë hapësirat e emrit në shikimin e index-it. Aktivizimi i kësaj alternative do të fshehë ato ku përdoruesi nuk ka të drejta leximi. Kjo mund të përfundojë në fshehje të nënhapësirave të emrit të aksesueshme. Kjo mund ta bëjë index-in të papërdorshëm me disa konfigurime të caktuara të ACL-së.';
 66 $lang['hidepages']       = 'Fshi faqet që përkojnë (shprehjet e rregullta)';
 67 $lang['useacl']        = 'Përdor lista kontrolli të aksesit';
 68 $lang['autopasswd']      = 'Autogjenero fjalëkalime';
 69 $lang['authtype']       = 'Backend autentikimi';
 70 $lang['passcrypt']       = 'Metoda e enkriptimit të fjalëkalimit';
 71 $lang['defaultgroup']     = 'Grupi default';
 72 $lang['superuser']       = 'Superpërdorues - grup, përdorues ose listë e ndarë me presje user1, @group1,user2 me akses të plotë në të gjitha faqet dhe funksionet pavarësisht kuadrove të ACL';
 73 $lang['manager']        = 'Menaxher - grup, përdorues ose listë e ndarë me presje user1,@group1,user2 me akses në disa funksione të caktuara menaxhimi';
 74 $lang['profileconfirm']    = 'Konfirmo ndryshimet ne profil me fjalëkalim';
 75 $lang['rememberme']      = 'Lejo cookies hyrjeje të përhershme (më kujto mua)';
 76 $lang['disableactions']    = 'Caktivizo veprimet e DokuWiki-it';
 77 $lang['disableactions_check'] = 'Kontrollo';
 78 $lang['disableactions_subscription'] = 'Abonohu/Fshi Abonim';
 79 $lang['disableactions_wikicode'] = 'Shiku kodin burim/ Eksportoje të Papërpunuar';
 80 $lang['disableactions_other'] = 'Veprime të tjera (të ndarë me presje)';
 81 $lang['auth_security_timeout'] = 'Koha e Përfundimit për Autentikim (sekonda)';
 82 $lang['securecookie']     = 'A duhet që cookies të vendosura nëpërmjet HTTPS të dërgohen vetëm nëpërmjet HTTPS nga shfletuesit? Caktivizojeni këtë alternativë kur vetëm hyrja në wiki-n tuaj sigurohet me SSL por shfletimi i wiki-t bëhet në mënyrë të pasigurtë.';
 83 $lang['usewordblock']     = 'Blloko spam-in duke u bazuar mbi listë fjalësh';
 84 $lang['relnofollow']      = 'Përdor rel="nofollow" në linke të jashtëm';
 85 $lang['indexdelay']      = 'Vonesa në kohë para index-imit (sekonda)';
 86 $lang['mailguard']       = 'Errëso adresat e email-it';
 87 $lang['iexssprotect']     = 'Kontrollo skedarët e ngarkuar për kod të mundshëm dashakeqës JavaScript ose HTML';
 88 $lang['usedraft']       = 'Ruaj automatikisht një skicë gjatë redaktimit';
 89 $lang['locktime']       = 'Mosha maksimale për kyçjen e skedarëve (sekonda)';
 90 $lang['cachetime']       = 'Mosha maksimale për cache (sekonda)';
 91 $lang['target____wiki']    = 'Dritarja target për link-e të brendshëm';
 92 $lang['target____interwiki']  = 'Dritarja target për link-e interwiki';
 93 $lang['target____extern']   = 'Dritarja target për link-e të jashtme';
 94 $lang['target____media']    = 'Dritarja target për link-e mediash';
 95 $lang['target____windows']   = 'Dritarja target për link-e windows-i';
 96 $lang['refcheck']       = 'Kontroll për referim mediash';
 97 $lang['gdlib']         = 'Versioni i GD Lib';
 98 $lang['im_convert']      = 'Path-i për tek mjeti i konvertimit ImageMagick';
 99 $lang['jpg_quality']      = 'Cilësia e kompresimit JPG (0-100)';
 100 $lang['fetchsize']       = 'Madhësia maksimale (bytes) që fetch.php mund të shkarkojë nga jashtë';
 101 $lang['subscribers']      = 'Aktivizo suportin për abonim faqesh';
 102 $lang['subscribe_time']    = 'Koha pas së cilës listat e abonimeve dhe konsumimet dërgohen (sekonda); Kjo duhet të jetë më e vogël se koha e specifikuar në ditët më të fundit';
 103 $lang['notify']        = 'Dërgo lajmërim për ndryshime te kjo adresë email-i';
 104 $lang['registernotify']    = 'Dërgo info për përdoruesit e sapo regjistruar te kjo adresë email-i';
 105 $lang['mailfrom']       = 'Adresa e email-it që do të përdoret për dërgimin e email-eve automatikë';
 106 $lang['sitemap']        = 'Gjenero Google sitemap (ditë)';
 107 $lang['rss_type']       = 'Tipi feed XML';
 108 $lang['rss_linkto']      = 'XML feed lidhet me';
 109 $lang['rss_content']      = 'Cfarë të shfaqësh në objektet XML feed?';
 110 $lang['rss_update']      = 'Intervali i përditësimit XML feed (sekonda)';
 111 $lang['rss_show_summary']   = 'XML feed trego përmbledhjen në titull';
 112 $lang['updatecheck']      = 'Kontrollo për përditësime dhe paralajmërime sigurie? DokuWiki duhet të kontaktojë me update.dokuwiki.org për këtë veti.';
 113 $lang['userewrite']      = 'Përdor URL të këndshme.';
 114 $lang['useslash']       = 'Përdor / si ndarës të hapësirave të emrit në URL';
 115 $lang['sepchar']        = 'Fjala ndarëse për emrin e faqes';
 116 $lang['canonical']       = 'Përdor URL kanonike të plota';
 117 $lang['autoplural']      = 'Kontrollo për forma shumës në link-e';
 118 $lang['compression']      = 'Metoda kompresimit për skedarët atikë';
 119 $lang['gzip_output']      = 'Përdor gzip Content-Encoding për xhtml';
 120 $lang['compress']       = 'Kompaktëso daljet CSS dhe JavaScript ';
 121 $lang['send404']        = 'Dërgo "HTTP 404/Page Not Found" për faqe që nuk ekzistojnë';
 122 $lang['broken_iua']      = 'Funksioni ignore_user_abort është i prishur në sistemin tuaj? Kjo mund të shkaktojë një indeks kërkimi jo funksional. IIS+PHP/CGI njihen si të prishura. Shiko <a href="http://bugs.splitbrain.org/?do=details&amp;task_id=852">Bug 852</a> për më shumë info.';
 123 $lang['xsendfile']       = 'Përdor kokën X-Sendfile për të lejuar webserver-in të dërgojë skedarë statikë? Kjo duhet të suportohet nga webserver-i juaj.';
 124 $lang['renderer_xhtml']    = 'Riprodhuesi i përdorur për daljen wiki kryesore (xhtml)';
 125 $lang['renderer__core']    = '%s (dokuwiki core)';
 126 $lang['renderer__plugin']   = '%s (plugin)';
 127 $lang['proxy____host']     = 'Emri i serverit të proxy-t';
 128 $lang['proxy____port']     = 'Porta e proxy-t';
 129 $lang['proxy____user']     = 'Emri i përdoruesit për proxy-n';
 130 $lang['proxy____pass']     = 'Fjalëkalimi proxy-t';
 131 $lang['proxy____ssl']     = 'Përdor SSL për tu lidhur me proxy-n';
 132 $lang['license_o_']      = 'Nuk u zgjodh asgjë';
 133 $lang['typography_o_0']    = 'Asgjë';
 134 $lang['typography_o_1']    = 'përjashtim i thonjëzave teke';
 135 $lang['typography_o_2']    = 'përfshirje e thonjëzave teke (nuk punon gjithmonë) ';
 136 $lang['userewrite_o_0']    = 'asgjë';
 137 $lang['userewrite_o_1']    = '.htaccess';
 138 $lang['userewrite_o_2']    = 'Brendësia DokuWiki';
 139 $lang['deaccent_o_0']     = 'fikur';
 140 $lang['deaccent_o_1']     = 'hiq theksin';
 141 $lang['deaccent_o_2']     = 'romanizo';
 142 $lang['gdlib_o_0']       = 'GD Lib nuk është e disponueshme';
 143 $lang['gdlib_o_1']       = 'Versioni 1.x';
 144 $lang['gdlib_o_2']       = 'Dallim automatik';
 145 $lang['rss_type_o_rss']    = 'RSS 0.91';
 146 $lang['rss_type_o_rss1']    = 'RSS 1.0';
 147 $lang['rss_type_o_rss2']    = 'RSS 2.0';
 148 $lang['rss_type_o_atom']    = 'Atom 0.3';
 149 $lang['rss_type_o_atom1']   = 'Atom 1.0';
 150 $lang['rss_content_o_abstract'] = 'Abstrakte';
 151 $lang['rss_content_o_diff']  = 'Ndryshime të njësuara';
 152 $lang['rss_content_o_htmldiff'] = 'Tabelë ndryshimesh e formatuar në HTML';
 153 $lang['rss_content_o_html']  = 'Përmbajtje e plotë faqeje HTML';
 154 $lang['rss_linkto_o_diff']   = 'shikimi ndryshimit';
 155 $lang['rss_linkto_o_page']   = 'faqja e rishikuar';
 156 $lang['rss_linkto_o_rev']   = 'lista e rishikimeve';
 157 $lang['rss_linkto_o_current'] = 'faqja aktuale';
 158 $lang['compression_o_0']    = 'asgjë';
 159 $lang['compression_o_gz']   = 'gzip';
 160 $lang['compression_o_bz2']   = 'bz2';
 161 $lang['xsendfile_o_0']     = 'mos e përdor';
 162 $lang['xsendfile_o_1']     = 'Proprietary lighttpd header (para lëshimit 1.5)';
 163 $lang['xsendfile_o_2']     = 'X-Sendfile header standard';
 164 $lang['xsendfile_o_3']     = 'Proprietary Nginx X-Accel-Redirect header';
 165 $lang['showuseras_o_loginname'] = 'Emri hyrjes';
 166 $lang['showuseras_o_username'] = 'Emri i plotë i përdoruesit';
 167 $lang['showuseras_o_email']  = 'Adresa e email-it e përdoruesit (errësuar sipas kuadros mailguard)';
 168 $lang['showuseras_o_email_link'] = 'Adresa email e përdoruesit si një mailto: link';
 169 $lang['useheading_o_0']    = 'Kurrë';
 170 $lang['useheading_o_navigation'] = 'Vetëm për Navigim';
 171 $lang['useheading_o_content'] = 'Vetëm për Përmbajtje Wiki';
 172 $lang['useheading_o_1']    = 'Gjithmonë';