[ Index ]

PHP Cross Reference of DokuWiki

title

Body

[close]

/lib/plugins/popularity/lang/vi/ -> lang.php (source)

  1 <?php
  2 
  3 /**
  4  * @license  GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
  5  *
  6  * @author Thien Hau <thienhausoftware@gmail.com>
  7  */
  8 $lang['name']         = 'Phản hồi độ phổ biến (có thể mất một chút thời gian tải)';
  9 $lang['submit']        = 'Gửi dữ liệu';
 10 $lang['autosubmit']      = 'Tự động gửi dữ liệu mỗi tháng một lần';
 11 $lang['submissionFailed']   = 'Dữ liệu không thể được gửi do lỗi sau:';
 12 $lang['submitDirectly']    = 'Bạn có thể gửi dữ liệu theo cách thủ công bằng cách gửi biểu mẫu sau.';
 13 $lang['autosubmitError']    = 'Tự động gửi cuối cùng không thành công, vì lỗi sau:';
 14 $lang['lastSent']       = 'Dữ liệu đã được gửi';