[ Index ]

PHP Cross Reference of DokuWiki

title

Body

[close]

/lib/plugins/revert/lang/mr/ -> lang.php (source)

  1 <?php
  2 /**
  3  * Marathi language file
  4  *
  5  * @author ghatothkach@hotmail.com
  6  * @author Padmanabh Kulkarni <kulkarnipadmanabh@gmail.com>
  7  * @author Padmanabh Kulkarni<kulkarnipadmanabh@gmail.com>
  8  * @author shantanoo@gmail.com
  9  */
 10 $lang['menu']         = 'फेर बदल व्यवस्थापक';
 11 $lang['filter']        = 'भंकस पाने शोधा';
 12 $lang['revert']        = 'निवडलेली पानातील बदल रद्द करा';
 13 $lang['reverted']       = '%s फेरबदलून %s आवृत्तिमधे आणला आहे';
 14 $lang['removed']        = '%s काढला आहे.';
 15 $lang['revstart']       = 'फेरबदलाची प्रक्रिया चालु झाली आहे.याला बराच वेळ लागू शकतो. जर स्क्रिप्ट सम्पण्याआधि त्याची कालमर्यादा उलटून गेली तर छोट्या-छोट्या तुकड्यांमधे फेरबदल करा.';
 16 $lang['revstop']        = 'फेरबदलाची प्रक्रिया यशस्वीरीत्या पूर्ण झाली.';
 17 $lang['note1']         = 'टीप : हा शोध केस-सेंसिटिव आहे ( फ़क्त इंग्रजीसाठी लागू )';
 18 $lang['note2']         = 'टीप : हे पान फेरबदल करून ज्या शेवटच्या आवृत्तिमधे <i>%s</i> हा दिलेला भंकस शब्द नाही त्यात बदलले जाईल.';