[ Index ]

PHP Cross Reference of DokuWiki

title

Body

[close]

/lib/plugins/revert/lang/ne/ -> lang.php (source)

  1 <?php
  2 
  3 /**
  4  * @license  GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
  5  * 
  6  * @author Saroj Kumar Dhakal <lotusnagarkot@gmail.com>
  7  * @author SarojKumar Dhakal <lotusnagarkot@yahoo.com>
  8  * @author Saroj Dhakal<lotusnagarkot@yahoo.com>
  9  */
 10 $lang['menu']         = 'पूर्वस्थिती व्यवस्थापक';
 11 $lang['filter']        = 'स्प्यामयुक्त पृष्ठहरु खोज्नुहोस् ';
 12 $lang['revert']        = 'छानिएक पृष्ठहरुलाई पूर्वस्थितिमा फर्काउनुहोस् ।';
 13 $lang['reverted']       = '%s लाई %s संस्करणमा फर्काइयो ।';
 14 $lang['removed']        = '%s लाई हटाइयो ।';
 15 $lang['revstart']       = 'पूर्वस्थितिमा फर्काउने कार्य सुरु भयो । यसले लामो समय लिन सक्छ। यदि स्क्रिप्टको समय का्र्य सकिनु पूर्व सकियो भने । तपाईले सानो सानो टुक्रा लिएर पुर्वरुपमा फर्काउनु पर्ने हुन्छ ।';
 16 $lang['revstop']        = 'पूर्वस्थितिमा फर्काउने कार्य सफलतापूर्वक सकियो ।';
 17 $lang['note1']         = 'नोट: यो खोज वर्ण सम्वेदनशील छ';