[ Index ]

PHP Cross Reference of DokuWiki

title

Body

[close]

/lib/plugins/revert/lang/vi/ -> lang.php (source)

  1 <?php
  2 
  3 /**
  4  * @license  GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
  5  *
  6  * @author Minh <phandinhminh@protonmail.ch>
  7  * @author Thien Hau <thienhau.9a14@gmail.com>
  8  */
  9 $lang['menu']         = 'Quản lý lùi lại';
 10 $lang['filter']        = 'Tìm kiếm các trang spam';
 11 $lang['revert']        = 'Lùi lại các trang đã chọn';
 12 $lang['reverted']       = 'Đã lùi lại %s về phiên bản %s';
 13 $lang['removed']        = 'Đã xóa %s';
 14 $lang['revstart']       = 'Quá trình đảo ngược bắt đầu. Việc này có thể mất một thời gian. Nếu
 15            kịch bản hết thời gian trước khi hoàn thành, bạn cần lùi lại theo kiểu nhỏ hơn, đơn lẻ.';
 16 $lang['revstop']        = 'Quá trình đảo ngược kết thúc thành công.';
 17 $lang['note1']         = 'Lưu ý: tìm kiếm này là trường hợp nhạy cảm';
 18 $lang['note2']         = 'Lưu ý: trang sẽ được lùi lại về phiên bản cuối cùng không chứa thuật ngữ spam đã cho <i>%s</i>.';