[ Index ]

PHP Cross Reference of DokuWiki

title

Body

[close]

/lib/plugins/styling/lang/vi/ -> lang.php (source)

  1 <?php
  2 
  3 /**
  4  * @license  GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
  5  *
  6  * @author Thien Hau <thienhau.9a14@gmail.com>
  7  */
  8 $lang['menu']         = 'Cài đặt kiểu cách Chủ đề';
  9 $lang['js']['loader']     = 'Đang tải xem trước...<br />nếu cái này không biến mất, giá trị của bạn có thể bị lỗi';
 10 $lang['js']['popup']      = 'Mở dưới dạng cửa sổ bật lên';
 11 $lang['error']         = 'Xin lỗi, chủ đề này không hỗ trợ chức năng này.';
 12 $lang['btn_preview']      = 'Xem trước thay đổi';
 13 $lang['btn_save']       = 'Lưu thay đổi';
 14 $lang['btn_reset']       = 'Đặt lại các thay đổi hiện tại';
 15 $lang['btn_revert']      = 'Lùi lại các kiểu cách về mặc định của chủ đề';
 16 $lang['__text__']       = 'Màu văn bản chính';
 17 $lang['__background__']    = 'Màu nền chính';
 18 $lang['__text_alt__']     = 'Màu văn bản thay thế';
 19 $lang['__background_alt__']  = 'Màu nền thay thế';
 20 $lang['__text_neu__']     = 'Màu văn bản tự nhiên';
 21 $lang['__background_neu__']  = 'Màu nền tự nhiên';
 22 $lang['__border__']      = 'Màu viền';
 23 $lang['__highlight__']     = 'Màu phần tô lên (chủ yếu cho kết quả tìm kiếm)';