[ Index ]

PHP Cross Reference of DokuWiki

title

Body

[close]

/lib/plugins/usermanager/lang/mr/ -> lang.php (source)

  1 <?php
  2 /**
  3  * Marathi language file
  4  *
  5  * @author ghatothkach@hotmail.com
  6  * @author Padmanabh Kulkarni <kulkarnipadmanabh@gmail.com>
  7  * @author Padmanabh Kulkarni<kulkarnipadmanabh@gmail.com>
  8  * @author shantanoo@gmail.com
  9  */
 10 $lang['menu']         = 'सदस्य व्यवस्थापक';
 11 $lang['noauth']        = '( सदस्य अधिकृत करण्याची सुविधा नाही )';
 12 $lang['nosupport']       = '( सदस्य व्यवस्थापन उपलब्ध नाही )';
 13 $lang['badauth']        = 'अधिकृत करण्याची व्यवस्था अवैध';
 14 $lang['user_id']        = 'सदस्य';
 15 $lang['user_pass']       = 'पासवर्ड';
 16 $lang['user_name']       = 'खरे नाव';
 17 $lang['user_mail']       = 'ईमेल';
 18 $lang['user_groups']      = 'गट';
 19 $lang['field']         = 'रकाना';
 20 $lang['value']         = 'किम्मत';
 21 $lang['add']          = 'जोड़ा';
 22 $lang['delete']        = 'डिलीट';
 23 $lang['delete_selected']    = 'निवडलेले डिलीट करा';
 24 $lang['edit']         = 'संपादन';
 25 $lang['edit_prompt']      = 'या सदस्याची माहिती बदला';
 26 $lang['modify']        = 'बदल सुरक्षित करा';
 27 $lang['search']        = 'शोध';
 28 $lang['search_prompt']     = 'शोध करा';
 29 $lang['clear']         = 'शोधाचे निकष बदला';
 30 $lang['filter']        = 'निकष';
 31 $lang['summary']        = 'सापडलेल्या %3$d सदस्यापैकी %1$d ते %2$d दाखवले आहेत. एकूण सदस्या %4$d.';
 32 $lang['nonefound']       = 'एकही सदस्य मिळाला नाही. एकूण सदस्य %d.';
 33 $lang['delete_ok']       = '%d सदस्य डिलीट केले.';
 34 $lang['delete_fail']      = '%d डिलीट करू शकलो नाही.';
 35 $lang['update_ok']       = 'सदस्याची माहिती यशस्वीरीत्या बदलली आहे';
 36 $lang['update_fail']      = 'सदस्याची माहिती बदलता आली नाही';
 37 $lang['update_exists']     = 'सदस्याचे नाव बदलू शकलो नाही. %s हे नाव आधीच अस्तित्वात आहे. ( इतर सर्व बदल केले जातील )';
 38 $lang['start']         = 'सुरुवात';
 39 $lang['prev']         = 'आधीचं';
 40 $lang['next']         = 'पुढचं';
 41 $lang['last']         = 'शेवटचं';
 42 $lang['edit_usermissing']   = 'दिलेला सदस्य सापडला नाही. तो कदाचित डिलीट झाला असेल किंवा बदलला गेला असेल.';
 43 $lang['user_notify']      = 'सदस्याला सूचित करा.';
 44 $lang['note_notify']      = 'सदस्याला नवीन पासवर्ड दिला तरच सूचनेचे ईमेल पाठवले जातात.';
 45 $lang['note_group']      = 'नवीन सदस्य जर गट निवडला नसेल तर %s या गटात टाकले जातील.';
 46 $lang['note_pass']       = 'पासवर्डचा रकाना रिकामा ठेवल्यास व सदस्य सूचना व्यवस्था चालू असल्यास पासवर्ड आपोआप तयार केला जाईल.';
 47 $lang['add_ok']        = 'सदस्य यशस्वीरीत्या नोंद झाला';
 48 $lang['add_fail']       = 'सदस्याची नोंद झाली नाही';
 49 $lang['notify_ok']       = 'सूचनेचा ईमेल पाठवला';
 50 $lang['notify_fail']      = 'सूचनेचा ईमेल पाठवला गेला नाही';