[ Index ]

PHP Cross Reference of DokuWiki

title

Body

[close]

/lib/plugins/usermanager/lang/ne/ -> lang.php (source)

  1 <?php
  2 
  3 /**
  4  * @license  GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
  5  * 
  6  * @author Saroj Kumar Dhakal <lotusnagarkot@gmail.com>
  7  * @author SarojKumar Dhakal <lotusnagarkot@yahoo.com>
  8  * @author Saroj Dhakal<lotusnagarkot@yahoo.com>
  9  */
 10 $lang['menu']         = 'प्रयोगकर्ता व्यवस्थापक';
 11 $lang['noauth']        = '(प्रयोगकर्ता प्रमाणिकरण उपलब्ध छैन)';
 12 $lang['nosupport']       = '(प्रयोगकर्ता व्यवस्थापन समर्थित छैन)';
 13 $lang['badauth']        = 'अमान्य प्रमाणिकरण विधि';
 14 $lang['user_id']        = 'प्रयोगकर्ता';
 15 $lang['user_pass']       = 'प्रवेशशब्द';
 16 $lang['user_name']       = 'वास्तविक नाम';
 17 $lang['user_mail']       = 'इमेल';
 18 $lang['user_groups']      = 'समूह ';
 19 $lang['field']         = 'क्षेत्र';
 20 $lang['value']         = 'मान ';
 21 $lang['add']          = 'थप्नुहोस्';
 22 $lang['delete']        = 'मेट्नुहोस्';
 23 $lang['delete_selected']    = 'सेलेक्ट गरिएको मेट्नुहोस्';
 24 $lang['edit']         = 'सम्पादन गर्नुहोस्';
 25 $lang['edit_prompt']      = 'यो प्रयोगकर्ता सम्पादन गर्नुहोस् ';
 26 $lang['modify']        = 'परिवर्तन वचत गर्नुहोस्';
 27 $lang['search']        = 'खोज';
 28 $lang['search_prompt']     = 'खोज्नुहोस्';
 29 $lang['clear']         = 'खोज फिल्टर पूर्वरुपमा फर्काउनुहोस्';
 30 $lang['filter']        = 'फिल्टर ';
 31 $lang['summary']        = 'देखाउदै %1$d-%2$d of %3$d भेटिएका  %4$d कुल प्रयोगकर्ता मध्येबाट ।';
 32 $lang['nonefound']       = '%d कुल प्रयोगकर्ता। कुनै पनि प्रयोगकर्ता भेटिएन ।';
 33 $lang['delete_ok']       = '%d प्रयोगकर्ता मेटिए';
 34 $lang['delete_fail']      = '%d प्रयोगकर्ता हटाउन सकिएन ';
 35 $lang['update_ok']       = 'प्रयोगकर्ता सफलतापूर्वक अध्यावधिक गरियो ';
 36 $lang['update_fail']      = 'प्रयोगकर्ता अध्यावधिक कार्य असफल';
 37 $lang['update_exists']     = 'पर्ययोगकर्ताको नाम परिवर्तन असफल, दिइएको प्रयोगकर्ता नाम( %s) पहिले देखि रहेको छ। ( यसबाहेकका परिवर्रनहरू गरिएका छन्)';
 38 $lang['start']         = 'सुरु गर्नुहोस्';
 39 $lang['prev']         = 'पहिलेको ';
 40 $lang['next']         = 'पछिको';
 41 $lang['last']         = 'अन्तिम';
 42 $lang['edit_usermissing']   = 'छानिएको प्रयोगकर्ता भेटिएन, खुलाइएको प्रयोगकर्ता मेटिएको या कतै परिवर्तन गरिएको हुनसक्छ।';
 43 $lang['user_notify']      = 'प्रयोगकर्तालाई जानकारी दिनुहोस् ';
 44 $lang['note_notify']      = 'जानकारी इमेल तब मात्र पठाइन्छ जब प्रयोगकर्तालाई नयाँ प्रवेश शब्द दिइन्छ।';
 45 $lang['note_group']      = 'नयाँ प्रयोगकर्तालाई पूर्वनिर्धारित समूह नखुलाएमा (%s) मा समावेश गराइनेछ ।';
 46 $lang['note_pass']       = 'प्रवेश शव्द क्षेत्र खाली राखेमा प्रवेश शव्द स्वत: निर्माण हुनेछ र प्रयोगकर्तालाई जानकारी पठइने छ ।';
 47 $lang['add_ok']        = 'प्रोगकर्ता सफलतापूर्वक थपियो';
 48 $lang['add_fail']       = 'प्रयोगकर्ता थप्ने कार्य असफल';
 49 $lang['notify_ok']       = 'जानकारी पत्र पठाइयो';
 50 $lang['notify_fail']      = 'जानकारी पत्र पठाउन सकिएन ';