[ Index ]

PHP Cross Reference of DokuWiki

title

Body

[close]

/lib/plugins/usermanager/lang/vi/ -> lang.php (source)

  1 <?php
  2 
  3 /**
  4  * @license  GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
  5  *
  6  * @author Thien Hau <thienhau.9a14@gmail.com>
  7  */
  8 $lang['menu']         = 'Quản lý thành viên';
  9 $lang['noauth']        = '(không có sẵn xác thực thành viên)';
 10 $lang['nosupport']       = '(không hỗ trợ quản lý thành viên)';
 11 $lang['badauth']        = 'cơ chế xác thực không hợp lệ';
 12 $lang['user_id']        = 'Thành viên';
 13 $lang['user_pass']       = 'Mật khẩu';
 14 $lang['user_name']       = 'Tên thật';
 15 $lang['user_mail']       = 'Thư điện tử';
 16 $lang['user_groups']      = 'Nhóm';
 17 $lang['field']         = 'Trường';
 18 $lang['value']         = 'Giá trị';
 19 $lang['add']          = 'Thêm';
 20 $lang['delete']        = 'Xóa';
 21 $lang['delete_selected']    = 'Xóa những mục đã chọn';
 22 $lang['edit']         = 'Sửa đổi';
 23 $lang['edit_prompt']      = 'Sửa đổi thành viên này';
 24 $lang['modify']        = 'Lưu thay đổi';
 25 $lang['search']        = 'Tìm kiếm';
 26 $lang['search_prompt']     = 'Thực hiện tìm kiếm';
 27 $lang['clear']         = 'Đặt lại bộ lọc tìm kiếm';
 28 $lang['filter']        = 'Bộ lọc';
 29 $lang['export_all']      = 'Xuất tất cả thành viên (CSV)';
 30 $lang['export_filtered']    = 'Xuất danh sách thành viên được lọc (CSV)';
 31 $lang['import']        = 'Nhập thành viên mới';
 32 $lang['line']         = 'Dòng số';
 33 $lang['error']         = 'Thông báo lỗi';
 34 $lang['summary']        = 'Hiển thị thành viên %1$d-%2$d trong số %3$d thành viên được tìm thấy. %4$d thành viên tổng cộng.';
 35 $lang['nonefound']       = 'Không tìm thấy thành viên. %d thành viên tổng cộng.';
 36 $lang['delete_ok']       = 'Đã xóa %d thành viên.';
 37 $lang['delete_fail']      = 'Xóa không thành công %d thành viên.';
 38 $lang['update_ok']       = 'Cập nhật thành viên thành công';
 39 $lang['update_fail']      = 'Cập nhật thành viên không thành công';
 40 $lang['update_exists']     = 'Thay đổi tên thành viên không thành công, tên thành viên được chỉ định (%s) đã tồn tại (mọi thay đổi khác sẽ được áp dụng).';
 41 $lang['start']         = 'bắt đầu';
 42 $lang['prev']         = 'trước';
 43 $lang['next']         = 'sau';
 44 $lang['last']         = 'cuối';
 45 $lang['edit_usermissing']   = 'Không tìm thấy thành viên đã chọn, tên thành viên được chỉ định có thể đã bị xóa hoặc thay đổi ở nơi khác.';
 46 $lang['user_notify']      = 'Thông báo cho thành viên';
 47 $lang['note_notify']      = 'Chỉ gửi thư điện tử thông báo nếu thành viên được cung cấp mật khẩu mới.';
 48 $lang['note_group']      = 'Thành viên mới sẽ được thêm vào nhóm mặc định (%s) nếu không có nhóm nào được chỉ định.';
 49 $lang['note_pass']       = 'Mật khẩu sẽ được tự động tạo nếu trường bị bỏ trống và thông báo của thành viên được bật.';
 50 $lang['add_ok']        = 'Đã thêm thành viên thành công';
 51 $lang['add_fail']       = 'Thêm thành viên không thành công';
 52 $lang['notify_ok']       = 'Đã gửi thư điện tử thông báo';
 53 $lang['notify_fail']      = 'Không thể gửi thư điện tử thông báo';
 54 $lang['import_userlistcsv']  = 'Tập tin danh sách thành viên (CSV):';
 55 $lang['import_header']     = 'Nhập gần đây nhất - Không thành công';
 56 $lang['import_success_count'] = 'Nhập thành viên: Đã tìm thấy %d thành viên, đã nhập thành công %d.';
 57 $lang['import_failure_count'] = 'Nhập thành viên: %d không thành công. Thành viên không được nhập thành công được liệt kê dưới đây.';
 58 $lang['import_error_fields']  = 'Không đủ trường, tìm thấy %d, yêu cầu 4.';
 59 $lang['import_error_baduserid'] = 'Thiếu id thành viên';
 60 $lang['import_error_badname'] = 'Tên không đúng';
 61 $lang['import_error_badmail'] = 'Địa chỉ thư điện tử không đúng';
 62 $lang['import_error_upload']  = 'Việc nhập không thành công. Không thể tải lên tập tin csv hoặc trống.';
 63 $lang['import_error_readfail'] = 'Việc nhập không thành công. Không thể đọc tập tin đã tải lên.';
 64 $lang['import_error_create']  = 'Không thể tạo thành viên';
 65 $lang['import_notify_fail']  = 'Không thể gửi tin nhắn thông báo cho thành viên đã nhập, %s với thư điện tử %s.';
 66 $lang['import_downloadfailures'] = 'Tải xuống lỗi dưới dạng CSV để sửa';
 67 $lang['addUser_error_missing_pass'] = 'Vui lòng đặt mật khẩu hoặc kích hoạt thông báo thành viên để cho phép tạo mật khẩu.';
 68 $lang['addUser_error_pass_not_identical'] = 'Mật khẩu đã nhập không giống nhau.';
 69 $lang['addUser_error_modPass_disabled'] = 'Việc sửa đổi mật khẩu hiện đang bị vô hiệu hóa';
 70 $lang['addUser_error_name_missing'] = 'Vui lòng nhập tên cho thành viên mới.';
 71 $lang['addUser_error_modName_disabled'] = 'Việc sửa đổi tên hiện đang bị vô hiệu hóa.';
 72 $lang['addUser_error_mail_missing'] = 'Vui lòng nhập địa chỉ thư điện tử cho thành viên mới.';
 73 $lang['addUser_error_modMail_disabled'] = 'Việc sửa đổi địa chỉ thư điện tử hiện đang bị vô hiệu hóa.';
 74 $lang['addUser_error_create_event_failed'] = 'Một plugin ngăn không cho thành viên mới được thêm vào. Xem lại các tin nhắn khác có thể để biết thêm thông tin.';