[ Index ]

PHP Cross Reference of DokuWiki

title

Body

[close]

/lib/tpl/dokuwiki/lang/vi/ -> lang.php (source)

  1 <?php
  2 
  3 /**
  4  * @license  GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
  5  *
  6  * @author Thien Hau <thienhau.9a14@gmail.com>
  7  */
  8 $lang['__background_site__']  = 'Màu cho nền (phía sau hộp nội dung)';
  9 $lang['__link__']       = 'Màu liên kết chung';
 10 $lang['__existing__']     = 'Màu cho liên kết đến các trang hiện có';
 11 $lang['__missing__']      = 'Màu cho các liên kết đến các trang không tồn tại';
 12 $lang['__site_width__']    = 'Chiều rộng của trang web đầy đủ (có thể là bất kỳ đơn vị độ dài nào: %, px, em, ...)';
 13 $lang['__sidebar_width__']   = 'Chiều rộng của thanh bên, nếu có (có thể là bất kỳ đơn vị độ dài nào: %, px, em, ...)';
 14 $lang['__tablet_width__']   = 'Kích thước màn hình dưới chiều rộng này, trang web chuyển sang chế độ máy tính bảng';
 15 $lang['__phone_width__']    = 'Kích thước màn hình dưới chiều rộng này, trang web chuyển sang chế độ di động';
 16 $lang['__theme_color__']    = 'Màu chủ đề của ứng dụng web';